مبانی کلامی پیدایش و اسقرار نظام جمهوری اسلامی ایران
1. مبانی کلامی پیدایش و اسقرار نظام جمهوری اسلامی ایران

ابراهیم کلانتری؛ سیدمهدی موسوی

دوره 2، شماره 5 ، تابستان 1392، صفحه 7-34

چکیده
  از آنجا که نوع نگاه به مبانی در هر نظامی توجیه کننده قوانین آن و وجه تمایز آن نسبت به دیگر نظامها می باشد.از این رو،حکومت و نظام اسلامی نیز از این امر مستثنی نمی باشد.مبانی و ریشه های اعتقادی و کلامی که ...  بیشتر
انقلاب اسلامی و برجسته ترین ویژگی ها از نگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری
2. انقلاب اسلامی و برجسته ترین ویژگی ها از نگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری

عبدالله حاجی صادقی

دوره 2، شماره 5 ، تابستان 1392، صفحه 35-56

چکیده
  مقاله حاضر با گزینش ده ویژگی و خصوصیت از میان برجسته ترین ویژگی های انقلاب و تحلیل مختصر و گویای آنها،پیام رسان تقویت،استمرار،پویایی و ماندگاری این ویژگی ها در جهت اقتدار این نهضت و شتاب گیری تلاش ها ...  بیشتر
تهدید های فرهنگی در سطح مردم و حکومت از منظر امام خمینی(ره)
3. تهدید های فرهنگی در سطح مردم و حکومت از منظر امام خمینی(ره)

محمد حسین جمشیدی؛ سید محمد جواد قربی

دوره 2، شماره 5 ، تابستان 1392، صفحه 57-76

چکیده
  مقاله حاضر مترصد است با بهره گیری از روش اکتشافی-اسنادی و کنکاش در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) به این پرسش اساسی پاسخ دهد که استکبار جهانی برای تحقق سلطه خود در عرصه فرهنگی از چه راهبردهایی در سطح مردم ...  بیشتر
شورا در اسلام و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران
4. شورا در اسلام و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران

سید حسن قاضوی

دوره 2، شماره 5 ، تابستان 1392، صفحه 77-98

چکیده
  شورا و مشورت در اسلام و نقش آن در دو ناحیه مشروعیت حاکم و مکانیزم تصمیم گیری های کلان حکومت و نقش مردم در نظام ج.ا.ا. وجهه همت این مقاله است.برای رسیدن به این مقصود به روش توصیفی-تحلیل،در مورد ادله نقش شورا ...  بیشتر
نقش فرهنگ ایثار و شهادت به مثابه سرمایه اجتماعی در پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری
5. نقش فرهنگ ایثار و شهادت به مثابه سرمایه اجتماعی در پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری

زاهد غفاری هشجین؛ مریم دژگیر

دوره 2، شماره 5 ، تابستان 1392، صفحه 99-124

چکیده
  از منظر مقام معظم رهبری،فرهنگ ایثار وشهادت به عنوان یکی از منابع سرمایه اجتماعی جایگاه رفیعی در پیشرفت ایران اسلامی داشته و موجب تثبیت و پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران شده است.یافته ها نیز نشان می دهد ...  بیشتر
زمینه ها و موانع تعامل جمهور یاسلامی ایران با همسایگان در حوزه قفقاز جنوبی
6. زمینه ها و موانع تعامل جمهور یاسلامی ایران با همسایگان در حوزه قفقاز جنوبی

محمدرضا مجیدی؛ حسین زحمتکش

دوره 2، شماره 5 ، تابستان 1392، صفحه 125-142

چکیده
  به جرات می توان فروپاشی شوروی را به عنوان رفع یکی از تهدیدات تاریخی امنیتی ایران قلمداد کرد.با این وجود،تحول ژئوپلتیک مزبور موجد پاره ای تهدیدات امنیتی نیز برای ایران بوده است که در نوشتار حاضر به تعدادی ...  بیشتر
تئوری وحدت حوزه و دانشگاه در انقلاب اسلامی و رهیافتی بر استعاره معناگرای قدرت در حقوق عمومی
7. تئوری وحدت حوزه و دانشگاه در انقلاب اسلامی و رهیافتی بر استعاره معناگرای قدرت در حقوق عمومی

محمد صادق کوشکی؛ اسماعیل آجرلو

دوره 2، شماره 5 ، تابستان 1392، صفحه 143-162

چکیده
  بزرگترین چالش عصر حاضر که به عصر مدرنیته معروف شده،بحران معناست.جنس قدرت و الزامات حقوق حکومت در این شرایط نیز"از جنس معنا"بوده و مولفه ایجاد کننده آن "معناگرایی" است. لذا مدعای این مقاله آن است که انقلاب ...  بیشتر
روابط ایران و عراق پس از صدام،فرصتها و چالش ها
8. روابط ایران و عراق پس از صدام،فرصتها و چالش ها

یعقوب توکلی؛ بهزاد قاسمی؛ سید محمد سید احمدی

دوره 2، شماره 5 ، تابستان 1392، صفحه 163-180

چکیده
  اینکه فرصت و چالش های فراروی ایران در عراق جدید چیست؟و چشم انداز روابط دو کشور چگونه ارزیابی می شود؟سوال اساسی پژوهش را شکل می دهند.لذا دو شاخص(فرصت ها و چالش ها) به عنوان متغیر مستقل و سطح همکاری،روابط ...  بیشتر
جایگاه فرهنگ عمومی در دستیابی به اهداف برنامه های توسعه
9. جایگاه فرهنگ عمومی در دستیابی به اهداف برنامه های توسعه

جواد منصوری

دوره 2، شماره 5 ، تابستان 1392، صفحه 181-194

چکیده
  قدرت فرهنگی و فکری و کارآمدی علمی افراد،تاثیر به سزایی در کرآیی و کیفیت گردش کار و تولید نهایی در هر بنگاه اقتصادی دارد.فرهنگ عمومی از مباحث تعیین کننده در مدیریت کلی جوامع و در مجموع،مدیریت بخش های مختلف ...  بیشتر
نقش مدیران فرهنگی دانشگاه ها در مقابله با جنگ نرم
10. نقش مدیران فرهنگی دانشگاه ها در مقابله با جنگ نرم

جلیل دارا؛ محمدرضا الفی

دوره 2، شماره 5 ، تابستان 1392، صفحه 195-212

چکیده
  مهم ترین راهبرد اساسی جنگ نرم،تاثیر گذاری بر افکار عمومی بوده و در این تقابل تهاجمی اندیشه ای،مراکز دانشگاهی از اولویت خاصی برخوردار است.بانیان این جنگ،درصدد هستند محیط دانشگاه را از یک فضای علمی که ...  بیشتر