دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، تابستان 1392 
8. روابط ایران و عراق پس از صدام،فرصتها و چالش ها

صفحه 163-180

یعقوب توکلی؛ بهزاد قاسمی؛ سید محمد سید احمدی