دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، پاییز 1393 
7. مسئله‌ها و الگوهای مردم‌سالاری دینی

صفحه 125-150

محمدباقر خرمشاد؛ سید ابراهیم سرپرست سادات