دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، تیر 1393 
بررسی مرجع امنیت در مکتب امنیتی امام خمینی

صفحه 83-108

سید محمدجواد قربی؛ سید صدرالدین موسوی