نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آخرالزمان سیر تطوّر «حزب الله» در سیاق آیۀ ولایت؛ تصویری از آیندۀ پیش روی انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 169-188]
 • آیت‌الله خامنه‌ای نظریه پیشرفت سیاسی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 117-145]
 • آیت‌الله خامنه‌ای شبکه مضامین تحول از دیدگاه رهبر معظم انقلاب (مدظله) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 117-137]
 • آیت‌الله خامنه‌ای «اقتدار ایران اسلامی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای و مبانی فقهی آن» [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • آیت الله خامنه‌ای همگرایی منطقه‌ای از چشم انداز رهبران انقلاب اسلامی و ارائه مدلی برای منطقه‌شدن [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 7-34]
 • آیت الله خامنه ای پیشران های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از نگاه حضرت آیت الله خامنه ای در بیانیه گام دوم [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • آیت‌الله مطهری تحلیل مضمون عوامل عرفی شدن نظام سیاسی در اندیشه شهید مطهری [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 170-195]
 • آینده پژوهی اسلامی سیر تطوّر «حزب الله» در سیاق آیۀ ولایت؛ تصویری از آیندۀ پیش روی انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 169-188]

ا

 • اتحادیه اروپا ریشه ها و علل ایران هراسی در اتحادیه اروپا [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 185-203]
 • احساس مسئولیت تبیین فرصت‌های حضور و مشارکت مردم در انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 139-164]
 • اختیارات حاکم تبیین رابطه مشروعیت حاکم برحوزه اختیارات ومسولیت های ولی امربا تاکید بر حکومت پیامبر(ص) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 97-115]
 • ارزشیابی کارکرد مجلس شورای اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری و ارزیابی عملکرد هشت دوره مجلس شورای اسلامی بر اساس آن [دوره 11، شماره 3، 1401]
 • استکبار ستیزی بررسی ایده مقاومت در اندیشه امام خمینی(ره) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 215-235]
 • استکبارستیزی مؤلفه‌های مفهومی مقاومت در اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله العالی) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 103-137]
 • استلزامات تحلیل مضمون پیش شرط ها و استلزامات تحقق دولت اسلامی در اندیشه ی مقام معظم رهبری(حفظه الله) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 57-93]
 • اسطوره ملی شهید سلیمانی؛ اسطوره ی ملی مؤثر بر وفاق ملی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 261-289]
 • اسلام مؤلفه‌های مفهومی مقاومت در اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله العالی) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 103-137]
 • اسلام تبیین مقایسه‌ای دو رویکرد حکمرانی متعالی اسلامی و حکمرانی خوب [دوره 11، شماره 3، 1401]
 • اسلام سازمانی تحلیل تنش میان سیاست‌های هویتی اسلام حکومتی و اسلام سازمانی (از 1357 ه.ش تا 1360ه.ش) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 139-165]
 • اسلام سیاسی تحلیل تنش میان سیاست‌های هویتی اسلام حکومتی و اسلام سازمانی (از 1357 ه.ش تا 1360ه.ش) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 139-165]
 • اسلام هراسی ریشه ها و علل ایران هراسی در اتحادیه اروپا [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 185-203]
 • اصول عملی رقابت نوسازی رقابت سیاسی بر اساس مبانی و اصول رقابت سیاسی در بینش توحیدی امام خمینی(ره) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 35-55]
 • اقتدار «اقتدار ایران اسلامی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای و مبانی فقهی آن» [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • اقتصاد تحلیل جامعه شناختی عوامل سیاسی،اقتصادی موثربرجنبش دانشجویی پس از انقلاب اسلامی (از سال 57تا1399) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 77-101]
 • اقتصادسیاسی بین‌الملل بررسی تأثیرات اقتصادی متقابل انقلاب اسلامی و اقتصاد سیاسی بین الملل و پیش بینی آینده [دوره 11، شماره 2، 1401]
 • اقدامات فرهنگی و اجتماعی واکاوی اقدامات اجتماعی و فرهنگی منتسب به حکومت پهلوی 1304-1320 در مستند تلویزیونی رضاشاه شبکه من و تو [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت رهیافت "هستی شناختی" پیرامون ظرفیت ها و مؤلفه های شکل دهنده تمدن ایرانی- اسلامی در نظام مردم سالاری دینی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 57-76]
 • امام خمینی نوسازی رقابت سیاسی بر اساس مبانی و اصول رقابت سیاسی در بینش توحیدی امام خمینی(ره) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 35-55]
 • امام خمینی تساهل لیبرالیستی از دیدگاه امام خمینی و هربرت مارکوزه : تفاوت در مبانی ، تشابه در نتایج [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 225-245]
 • امام خمینی عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر امام خمینی(ره) [دوره 11، شماره 3، 1401]
 • امام خمینی (ره) واکاوی دلایل و پیامدهای انتشار مقاله 17دی ماه سال 1356 [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 95-116]
 • امام خمینی(ره) اندیشه عاشورایی امام خمیمی(ره) وتاثیرآن در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 35-53]
 • امام خمینی(ره) بررسی نظریة شورا از منظر متفکران شیعه و اهل سنت با تکیه بر دیدگاه امام خمینی(ره) و رشیدرضا . [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • امامین انقلاب تربیت لقمانی در سیره امامین انقلاب اسلامی، در رهیافت قرآن کریم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 147-167]
 • انذار و تبشیر تربیت لقمانی در سیره امامین انقلاب اسلامی، در رهیافت قرآن کریم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 147-167]
 • انسان250ساله تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری آیت‌الله سید علی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) با مطالعه موردی کتاب انسان250ساله [دوره 11، شماره 3، 1401]
 • انقلاب شبکه مضامین تحول از دیدگاه رهبر معظم انقلاب (مدظله) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 117-137]
 • انقلاب‌اسلامی بررسی تأثیرات اقتصادی متقابل انقلاب اسلامی و اقتصاد سیاسی بین الملل و پیش بینی آینده [دوره 11، شماره 2، 1401]
 • انقلاب اسلامی مرور نظامند مطالعات پیرامون انقلاب اسلامی در مقالات ده فصلنامه علمی-پژوهشی (بازه زمانی 1399-1390) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 7-33]
 • انقلاب اسلامی مطالعه علم سنجی فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی طی سال های 1400-1391 [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 55-79]
 • انقلاب اسلامی تحلیلی بر علل و فرآیند وقوع انقلاب اسلامی بر اساس نظریه تاریخ طبیعی انقلاب‌ها [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 165-184]
 • انقلاب اسلامی تحلیل تنش میان سیاست‌های هویتی اسلام حکومتی و اسلام سازمانی (از 1357 ه.ش تا 1360ه.ش) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 139-165]
 • انقلاب اسلامی شبکه مضامین تحول از دیدگاه رهبر معظم انقلاب (مدظله) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 117-137]
 • انقلاب اسلامی تحلیل محتوای آثار گفتمان مارکسیستی در فرایند انقلاب اسلامی بر اساس نظریه جیمز پل جی [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • انقلاب اسلامی ایران نگرش تمدن‌ساز انقلاب اسلامی و بایسته‌های نرم‌افزارانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال چین [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 197-213]
 • انقلاب اسلامی ایران ریشه ها و علل ایران هراسی در اتحادیه اروپا [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 185-203]
 • انقلابی گری شاخص‌های سیاسی انقلابیون از دیدگاه قرآن [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 189-167]
 • انقلابیون شاخص‌های سیاسی انقلابیون از دیدگاه قرآن [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 189-167]
 • انقلابیون مذهبی تحلیلی بر علل و فرآیند وقوع انقلاب اسلامی بر اساس نظریه تاریخ طبیعی انقلاب‌ها [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 165-184]
 • ایدئولوژی انقلابی تساهل لیبرالیستی از دیدگاه امام خمینی و هربرت مارکوزه : تفاوت در مبانی ، تشابه در نتایج [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 225-245]
 • ایران اسلامی «اقتدار ایران اسلامی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای و مبانی فقهی آن» [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • ایران هراسی ریشه ها و علل ایران هراسی در اتحادیه اروپا [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 185-203]

ب

 • بایسته‌های نرم‌افزارانه نگرش تمدن‌ساز انقلاب اسلامی و بایسته‌های نرم‌افزارانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال چین [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 197-213]
 • بحران سوریه بحران سوریه و چالش های سیاسی- امنیتی رژیم صهیونیستی در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 33-55]
 • بهائیت دلائل و زمینه های سیاسی- فرقه ای تاسیس و توسعه مدارس بهایی با تاکید بر تاریخ معاصر ایران [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 7-31]
 • بوروکراسی نظم سیاسی ، بوروکراسی و توسعه ایران دوره پهلوی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 237-260]
 • بومی- دینی دولت مجازی در جمهوری اسلامی ایران و ارتقای مشروعیت و کارآمدی سیاسی [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • بیانیه گام دوم انقلاب مستندسازی و تبیین قرآنیِ مقولاتِ بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 11، شماره 4، 1401]

پ

 • پاسخگویی تبیین فرصت‌های حضور و مشارکت مردم در انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 139-164]
 • پایگاه اقتصادی – اجتماعی مطالعه ی جامعه شناختی تحولات سبک زندگی ایرانی- اسلامی در بین خانواده های ایرانی از انقلاب اسلامی سال 1357 تا کنون : وفاق ، تفاوت یا شکاف ارزشی ؟ (مطالعه موردی : خانواده های ساکن شهر اراک) [دوره 11، شماره 3، 1401]
 • پیامد انقلاب مرور نظامند مطالعات پیرامون انقلاب اسلامی در مقالات ده فصلنامه علمی-پژوهشی (بازه زمانی 1399-1390) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 7-33]
 • پیشرفت سیاسی نظریه پیشرفت سیاسی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 117-145]
 • پیش شرط ها تحلیل مضمون پیش شرط ها و استلزامات تحقق دولت اسلامی در اندیشه ی مقام معظم رهبری(حفظه الله) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 57-93]
 • پیوستار قدرت هوش مصنوعی و پیوستارِ قدرتْ در سیاست خارجی ایران (جبرِ فیزیکی، چماق/هراس و راهبردِ بازدارنده) [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • پیوستگی آیات سیر تطوّر «حزب الله» در سیاق آیۀ ولایت؛ تصویری از آیندۀ پیش روی انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 169-188]

ت

 • تاریخ‌نگاری تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری آیت‌الله سید علی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) با مطالعه موردی کتاب انسان250ساله [دوره 11، شماره 3، 1401]
 • تاریخ‌نگری تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری آیت‌الله سید علی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) با مطالعه موردی کتاب انسان250ساله [دوره 11، شماره 3، 1401]
 • تاسیس دلائل و زمینه های سیاسی- فرقه ای تاسیس و توسعه مدارس بهایی با تاکید بر تاریخ معاصر ایران [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 7-31]
 • تبریز واکاوی دلایل و پیامدهای انتشار مقاله 17دی ماه سال 1356 [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 95-116]
 • تبیین قرآنی بیانیه گام دوم انقلاب مستندسازی و تبیین قرآنیِ مقولاتِ بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • تحریف تاریخ واکاوی اقدامات اجتماعی و فرهنگی منتسب به حکومت پهلوی 1304-1320 در مستند تلویزیونی رضاشاه شبکه من و تو [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • تحلیل مضمون شبکه مضامین تحول از دیدگاه رهبر معظم انقلاب (مدظله) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 117-137]
 • تحلیل مضمون تحلیل مضمون پیش شرط ها و استلزامات تحقق دولت اسلامی در اندیشه ی مقام معظم رهبری(حفظه الله) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 57-93]
 • تحول شبکه مضامین تحول از دیدگاه رهبر معظم انقلاب (مدظله) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 117-137]
 • تربیت لقمانی تربیت لقمانی در سیره امامین انقلاب اسلامی، در رهیافت قرآن کریم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 147-167]
 • تساهل تساهل لیبرالیستی از دیدگاه امام خمینی و هربرت مارکوزه : تفاوت در مبانی ، تشابه در نتایج [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 225-245]
 • تفرقه نقش پرهیز از تفرقه و همکاری کشورهای اسلامی در تأسیس امت واحده اسلامی با تأکید بر نظرات امام خمینی و امام خامنه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 81-95]
 • تقنین کارکرد مجلس شورای اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری و ارزیابی عملکرد هشت دوره مجلس شورای اسلامی بر اساس آن [دوره 11، شماره 3، 1401]
 • تکثر منابع جامعه پذیری و تحرک جغرافیایی مطالعه ی جامعه شناختی تحولات سبک زندگی ایرانی- اسلامی در بین خانواده های ایرانی از انقلاب اسلامی سال 1357 تا کنون : وفاق ، تفاوت یا شکاف ارزشی ؟ (مطالعه موردی : خانواده های ساکن شهر اراک) [دوره 11، شماره 3، 1401]
 • تکفیر نقش پرهیز از تفرقه و همکاری کشورهای اسلامی در تأسیس امت واحده اسلامی با تأکید بر نظرات امام خمینی و امام خامنه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 81-95]
 • تمدن رهیافت "هستی شناختی" پیرامون ظرفیت ها و مؤلفه های شکل دهنده تمدن ایرانی- اسلامی در نظام مردم سالاری دینی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 57-76]
 • توسعه نظم سیاسی ، بوروکراسی و توسعه ایران دوره پهلوی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 237-260]

ج

 • جبر فیزیکی هوش مصنوعی و پیوستارِ قدرتْ در سیاست خارجی ایران (جبرِ فیزیکی، چماق/هراس و راهبردِ بازدارنده) [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • جبهه‌مقاومت بررسی تأثیرات اقتصادی متقابل انقلاب اسلامی و اقتصاد سیاسی بین الملل و پیش بینی آینده [دوره 11، شماره 2، 1401]
 • جک گلدستون تحلیلی بر علل و فرآیند وقوع انقلاب اسلامی بر اساس نظریه تاریخ طبیعی انقلاب‌ها [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 165-184]
 • جمهوری اسلامی دولت مجازی در جمهوری اسلامی ایران و ارتقای مشروعیت و کارآمدی سیاسی [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • جمهوری اسلامی ایران بحران سوریه و چالش های سیاسی- امنیتی رژیم صهیونیستی در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 33-55]
 • جنبش دانشجویی تحلیل جامعه شناختی عوامل سیاسی،اقتصادی موثربرجنبش دانشجویی پس از انقلاب اسلامی (از سال 57تا1399) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 77-101]
 • جنگ نقش پرهیز از تفرقه و همکاری کشورهای اسلامی در تأسیس امت واحده اسلامی با تأکید بر نظرات امام خمینی و امام خامنه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 81-95]
 • جنگ نرم کاربست نرم افزاری فضای مجازی در جهاد تبیین [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • جهاد تبیین کاربست نرم افزاری فضای مجازی در جهاد تبیین [دوره 11، شماره 4، 1401]

چ

 • چرایی انقلاب مستندسازی و تبیین قرآنیِ مقولاتِ بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • چگونگی انقلاب مستندسازی و تبیین قرآنیِ مقولاتِ بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • چماق هوش مصنوعی و پیوستارِ قدرتْ در سیاست خارجی ایران (جبرِ فیزیکی، چماق/هراس و راهبردِ بازدارنده) [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • چیستی انقلاب مستندسازی و تبیین قرآنیِ مقولاتِ بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • چین نگرش تمدن‌ساز انقلاب اسلامی و بایسته‌های نرم‌افزارانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال چین [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 197-213]

ح

 • حاکمان مشروع تبیین رابطه مشروعیت حاکم برحوزه اختیارات ومسولیت های ولی امربا تاکید بر حکومت پیامبر(ص) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 97-115]
 • حضرت امام خمینی(ره) همگرایی منطقه‌ای از چشم انداز رهبران انقلاب اسلامی و ارائه مدلی برای منطقه‌شدن [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 7-34]
 • حکمرانی تبیین مقایسه‌ای دو رویکرد حکمرانی متعالی اسلامی و حکمرانی خوب [دوره 11، شماره 3، 1401]
 • حکمرانی خوب تبیین مقایسه‌ای دو رویکرد حکمرانی متعالی اسلامی و حکمرانی خوب [دوره 11، شماره 3، 1401]
 • حکمرانی خوب دولت مجازی در جمهوری اسلامی ایران و ارتقای مشروعیت و کارآمدی سیاسی [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • حکمرانی متعالی تبیین مقایسه‌ای دو رویکرد حکمرانی متعالی اسلامی و حکمرانی خوب [دوره 11، شماره 3، 1401]
 • حکومت اسلامی تحلیل مضمون عوامل عرفی شدن نظام سیاسی در اندیشه شهید مطهری [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 170-195]
 • حکومت اسلامی بررسی نظریة شورا از منظر متفکران شیعه و اهل سنت با تکیه بر دیدگاه امام خمینی(ره) و رشیدرضا . [دوره 11، شماره 4، 1401]

د

 • درسها اندیشه عاشورایی امام خمیمی(ره) وتاثیرآن در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 35-53]
 • دشمن شناسی بررسی ایده مقاومت در اندیشه امام خمینی(ره) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 215-235]
 • دلائل و زمینه‌ها دلائل و زمینه های سیاسی- فرقه ای تاسیس و توسعه مدارس بهایی با تاکید بر تاریخ معاصر ایران [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 7-31]
 • دولت اسلامی تحلیل مضمون پیش شرط ها و استلزامات تحقق دولت اسلامی در اندیشه ی مقام معظم رهبری(حفظه الله) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 57-93]
 • دولت الکترونیک دولت مجازی در جمهوری اسلامی ایران و ارتقای مشروعیت و کارآمدی سیاسی [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • دولت پهلوی نظم سیاسی ، بوروکراسی و توسعه ایران دوره پهلوی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 237-260]
 • دولت مجازی دولت مجازی در جمهوری اسلامی ایران و ارتقای مشروعیت و کارآمدی سیاسی [دوره 11، شماره 4، 1401]

ر

 • رژیم صهیونیستی بحران سوریه و چالش های سیاسی- امنیتی رژیم صهیونیستی در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 33-55]
 • رشیدرضا بررسی نظریة شورا از منظر متفکران شیعه و اهل سنت با تکیه بر دیدگاه امام خمینی(ره) و رشیدرضا . [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • رقابت سیاسی نوسازی رقابت سیاسی بر اساس مبانی و اصول رقابت سیاسی در بینش توحیدی امام خمینی(ره) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 35-55]
 • رهیافت تربیت لقمانی در سیره امامین انقلاب اسلامی، در رهیافت قرآن کریم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 147-167]
 • روح القدس سیر تطوّر «حزب الله» در سیاق آیۀ ولایت؛ تصویری از آیندۀ پیش روی انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 169-188]

ز

 • زیارت عاشورا اندیشه عاشورایی امام خمیمی(ره) وتاثیرآن در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 35-53]
 • زیرساخت های رقابت نوسازی رقابت سیاسی بر اساس مبانی و اصول رقابت سیاسی در بینش توحیدی امام خمینی(ره) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 35-55]

س

 • سازمان مجاهدین خلق تحلیل تنش میان سیاست‌های هویتی اسلام حکومتی و اسلام سازمانی (از 1357 ه.ش تا 1360ه.ش) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 139-165]
 • سبک زندگی ایرانی- اسلامی مطالعه ی جامعه شناختی تحولات سبک زندگی ایرانی- اسلامی در بین خانواده های ایرانی از انقلاب اسلامی سال 1357 تا کنون : وفاق ، تفاوت یا شکاف ارزشی ؟ (مطالعه موردی : خانواده های ساکن شهر اراک) [دوره 11، شماره 3، 1401]
 • سکولاریسم تحلیل مضمون عوامل عرفی شدن نظام سیاسی در اندیشه شهید مطهری [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 170-195]
 • سیاست تحلیل جامعه شناختی عوامل سیاسی،اقتصادی موثربرجنبش دانشجویی پس از انقلاب اسلامی (از سال 57تا1399) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 77-101]
 • سیاست شاخص‌های سیاسی انقلابیون از دیدگاه قرآن [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 189-167]
 • سیاست خارجی پیشران های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از نگاه حضرت آیت الله خامنه ای در بیانیه گام دوم [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • سیاست خارجی ایران هوش مصنوعی و پیوستارِ قدرتْ در سیاست خارجی ایران (جبرِ فیزیکی، چماق/هراس و راهبردِ بازدارنده) [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • سیاست خارجی تمدنی ایران نگرش تمدن‌ساز انقلاب اسلامی و بایسته‌های نرم‌افزارانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال چین [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 197-213]
 • سیاست هویت تحلیل تنش میان سیاست‌های هویتی اسلام حکومتی و اسلام سازمانی (از 1357 ه.ش تا 1360ه.ش) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 139-165]
 • سید علی خامنه‌ای تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری آیت‌الله سید علی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) با مطالعه موردی کتاب انسان250ساله [دوره 11، شماره 3، 1401]

ش

 • شاخص شاخص‌های سیاسی انقلابیون از دیدگاه قرآن [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 189-167]
 • شبکه من و تو واکاوی اقدامات اجتماعی و فرهنگی منتسب به حکومت پهلوی 1304-1320 در مستند تلویزیونی رضاشاه شبکه من و تو [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • شهید سلیمانی شهید سلیمانی؛ اسطوره ی ملی مؤثر بر وفاق ملی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 261-289]
 • شورا بررسی نظریة شورا از منظر متفکران شیعه و اهل سنت با تکیه بر دیدگاه امام خمینی(ره) و رشیدرضا . [دوره 11، شماره 4، 1401]

ص

 • صفویه سیر تطوّر «حزب الله» در سیاق آیۀ ولایت؛ تصویری از آیندۀ پیش روی انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 169-188]
 • صیانت کاربست نرم افزاری فضای مجازی در جهاد تبیین [دوره 11، شماره 4، 1401]

ع

 • عبرت تربیت لقمانی در سیره امامین انقلاب اسلامی، در رهیافت قرآن کریم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 147-167]
 • عرفی‌شدن تحلیل مضمون عوامل عرفی شدن نظام سیاسی در اندیشه شهید مطهری [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 170-195]
 • علم‌سنجی مطالعه علم سنجی فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی طی سال های 1400-1391 [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 55-79]

غ

 • غرب تبیین مقایسه‌ای دو رویکرد حکمرانی متعالی اسلامی و حکمرانی خوب [دوره 11، شماره 3، 1401]

ف

 • فرایند نظریه پیشرفت سیاسی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 117-145]
 • فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی مطالعه علم سنجی فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی طی سال های 1400-1391 [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 55-79]
 • فضای مجازی کاربست نرم افزاری فضای مجازی در جهاد تبیین [دوره 11، شماره 4، 1401]

ق

 • قدرت رقابت پذیر نوسازی رقابت سیاسی بر اساس مبانی و اصول رقابت سیاسی در بینش توحیدی امام خمینی(ره) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 35-55]
 • قدرت نرم نگرش تمدن‌ساز انقلاب اسلامی و بایسته‌های نرم‌افزارانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال چین [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 197-213]
 • قرآن کریم شاخص‌های سیاسی انقلابیون از دیدگاه قرآن [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 189-167]
 • قم واکاوی دلایل و پیامدهای انتشار مقاله 17دی ماه سال 1356 [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 95-116]

گ

 • گفتمان تحلیل محتوای آثار گفتمان مارکسیستی در فرایند انقلاب اسلامی بر اساس نظریه جیمز پل جی [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • گفتمان اسلامی-انقلابی پیشران های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از نگاه حضرت آیت الله خامنه ای در بیانیه گام دوم [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • گونه شناسی انقلاب مرور نظامند مطالعات پیرامون انقلاب اسلامی در مقالات ده فصلنامه علمی-پژوهشی (بازه زمانی 1399-1390) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 7-33]

ل

 • لیبرالیسم تساهل لیبرالیستی از دیدگاه امام خمینی و هربرت مارکوزه : تفاوت در مبانی ، تشابه در نتایج [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 225-245]

م

 • مارکسیست التقاطی تحلیل محتوای آثار گفتمان مارکسیستی در فرایند انقلاب اسلامی بر اساس نظریه جیمز پل جی [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • مارکسیست ماتریالیست تحلیل محتوای آثار گفتمان مارکسیستی در فرایند انقلاب اسلامی بر اساس نظریه جیمز پل جی [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • مارکسیسم تحلیل محتوای آثار گفتمان مارکسیستی در فرایند انقلاب اسلامی بر اساس نظریه جیمز پل جی [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • مبانی نظریه پیشرفت سیاسی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 117-145]
 • مبانی فقهی «اقتدار ایران اسلامی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای و مبانی فقهی آن» [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • مجلس شورای اسلامی کارکرد مجلس شورای اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری و ارزیابی عملکرد هشت دوره مجلس شورای اسلامی بر اساس آن [دوره 11، شماره 3، 1401]
 • مجموعه هویتی همگرایی منطقه‌ای از چشم انداز رهبران انقلاب اسلامی و ارائه مدلی برای منطقه‌شدن [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 7-34]
 • مدارس دلائل و زمینه های سیاسی- فرقه ای تاسیس و توسعه مدارس بهایی با تاکید بر تاریخ معاصر ایران [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 7-31]
 • مردم سالاری دینی رهیافت "هستی شناختی" پیرامون ظرفیت ها و مؤلفه های شکل دهنده تمدن ایرانی- اسلامی در نظام مردم سالاری دینی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 57-76]
 • مردمسالاری دینی بررسی نظریة شورا از منظر متفکران شیعه و اهل سنت با تکیه بر دیدگاه امام خمینی(ره) و رشیدرضا . [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • مردمی‌بودن تبیین فرصت‌های حضور و مشارکت مردم در انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 139-164]
 • مرز بندی بررسی ایده مقاومت در اندیشه امام خمینی(ره) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 215-235]
 • مرور نظام‌مند مرور نظامند مطالعات پیرامون انقلاب اسلامی در مقالات ده فصلنامه علمی-پژوهشی (بازه زمانی 1399-1390) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 7-33]
 • مستند رضاشاه واکاوی اقدامات اجتماعی و فرهنگی منتسب به حکومت پهلوی 1304-1320 در مستند تلویزیونی رضاشاه شبکه من و تو [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • مشارکت تبیین فرصت‌های حضور و مشارکت مردم در انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 139-164]
 • مشروعیت عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر امام خمینی(ره) [دوره 11، شماره 3، 1401]
 • مشروعیت جمهوری اسلامی ایران رهیافت "هستی شناختی" پیرامون ظرفیت ها و مؤلفه های شکل دهنده تمدن ایرانی- اسلامی در نظام مردم سالاری دینی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 57-76]
 • مشروعیت سیاسی تبیین رابطه مشروعیت حاکم برحوزه اختیارات ومسولیت های ولی امربا تاکید بر حکومت پیامبر(ص) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 97-115]
 • مصرف رسانه ای مطالعه ی جامعه شناختی تحولات سبک زندگی ایرانی- اسلامی در بین خانواده های ایرانی از انقلاب اسلامی سال 1357 تا کنون : وفاق ، تفاوت یا شکاف ارزشی ؟ (مطالعه موردی : خانواده های ساکن شهر اراک) [دوره 11، شماره 3، 1401]
 • مقاله 17 دی واکاوی دلایل و پیامدهای انتشار مقاله 17دی ماه سال 1356 [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 95-116]
 • مقام معظم رهبری کارکرد مجلس شورای اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری و ارزیابی عملکرد هشت دوره مجلس شورای اسلامی بر اساس آن [دوره 11، شماره 3، 1401]
 • مقام معظم رهبری مؤلفه‌های مفهومی مقاومت در اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله العالی) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 103-137]
 • مقام معظم رهبری تحلیل مضمون پیش شرط ها و استلزامات تحقق دولت اسلامی در اندیشه ی مقام معظم رهبری(حفظه الله) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 57-93]
 • مقاومت بررسی ایده مقاومت در اندیشه امام خمینی(ره) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 215-235]
 • مقاومت مؤلفه‌های مفهومی مقاومت در اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله العالی) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 103-137]
 • مقاومت پیشران های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از نگاه حضرت آیت الله خامنه ای در بیانیه گام دوم [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • مقبولیت مردمی عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر امام خمینی(ره) [دوره 11، شماره 3، 1401]
 • منطقه همگرایی منطقه‌ای از چشم انداز رهبران انقلاب اسلامی و ارائه مدلی برای منطقه‌شدن [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 7-34]
 • منطقه‌شدن همگرایی منطقه‌ای از چشم انداز رهبران انقلاب اسلامی و ارائه مدلی برای منطقه‌شدن [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 7-34]
 • موازنۀ تهدید بحران سوریه و چالش های سیاسی- امنیتی رژیم صهیونیستی در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 33-55]
 • میانه‌روها تحلیلی بر علل و فرآیند وقوع انقلاب اسلامی بر اساس نظریه تاریخ طبیعی انقلاب‌ها [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 165-184]

ن

 • نتایج نظریه پیشرفت سیاسی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 117-145]
 • نخبگان تبیین فرصت‌های حضور و مشارکت مردم در انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 139-164]
 • نصرت مردمی عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر امام خمینی(ره) [دوره 11، شماره 3، 1401]
 • نظارت کارکرد مجلس شورای اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری و ارزیابی عملکرد هشت دوره مجلس شورای اسلامی بر اساس آن [دوره 11، شماره 3، 1401]
 • نظام استکبار کاربست نرم افزاری فضای مجازی در جهاد تبیین [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • نظام‌سلطه بررسی تأثیرات اقتصادی متقابل انقلاب اسلامی و اقتصاد سیاسی بین الملل و پیش بینی آینده [دوره 11، شماره 2، 1401]
 • نظام سلطه مؤلفه‌های مفهومی مقاومت در اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله العالی) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 103-137]
 • نظریه داده بنیاد تحلیل جامعه شناختی عوامل سیاسی،اقتصادی موثربرجنبش دانشجویی پس از انقلاب اسلامی (از سال 57تا1399) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 77-101]
 • نظم سیاسی نظم سیاسی ، بوروکراسی و توسعه ایران دوره پهلوی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 237-260]
 • نفوذ استعمار تحلیل مضمون عوامل عرفی شدن نظام سیاسی در اندیشه شهید مطهری [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 170-195]

و

 • واژگان کلیدی: محمدرضا شاه واکاوی دلایل و پیامدهای انتشار مقاله 17دی ماه سال 1356 [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 95-116]
 • وحدت امت نقش پرهیز از تفرقه و همکاری کشورهای اسلامی در تأسیس امت واحده اسلامی با تأکید بر نظرات امام خمینی و امام خامنه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 81-95]
 • وفاق ملی شهید سلیمانی؛ اسطوره ی ملی مؤثر بر وفاق ملی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 261-289]
 • وقوع انقلاب مرور نظامند مطالعات پیرامون انقلاب اسلامی در مقالات ده فصلنامه علمی-پژوهشی (بازه زمانی 1399-1390) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 7-33]
 • ولایت فقیه عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر امام خمینی(ره) [دوره 11، شماره 3، 1401]
 • ولیّ امر تبیین رابطه مشروعیت حاکم برحوزه اختیارات ومسولیت های ولی امربا تاکید بر حکومت پیامبر(ص) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 97-115]

ه

 • هربرت مارکوزه تساهل لیبرالیستی از دیدگاه امام خمینی و هربرت مارکوزه : تفاوت در مبانی ، تشابه در نتایج [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 225-245]
 • هژمونی بررسی تأثیرات اقتصادی متقابل انقلاب اسلامی و اقتصاد سیاسی بین الملل و پیش بینی آینده [دوره 11، شماره 2، 1401]
 • همبستگی شهید سلیمانی؛ اسطوره ی ملی مؤثر بر وفاق ملی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 261-289]
 • هم رخدادی واژگان مطالعه علم سنجی فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی طی سال های 1400-1391 [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 55-79]
 • همکاری نقش پرهیز از تفرقه و همکاری کشورهای اسلامی در تأسیس امت واحده اسلامی با تأکید بر نظرات امام خمینی و امام خامنه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 81-95]
 • هم نویسندگی مطالعه علم سنجی فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی طی سال های 1400-1391 [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 55-79]
 • هوش مصنوعی هوش مصنوعی و پیوستارِ قدرتْ در سیاست خارجی ایران (جبرِ فیزیکی، چماق/هراس و راهبردِ بازدارنده) [دوره 11، شماره 4، 1401]
 • هویت ملی شهید سلیمانی؛ اسطوره ی ملی مؤثر بر وفاق ملی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 261-289]