بر اساس رأی جلسه مورخ 17/4/1392 به شماره  6032/18/2 کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری  درجه علمی ـ پژوهشی به فصلنامه «پژوهش های انقلاب اسلامی» اعطاء گردید.

شناسنامه نشریه

- صاحب امتیاز:

انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران

- مدیر مسئول:

دکتر ابراهیم کلانتری

-  سردبیر:

دکتر محمدرضا مجیدی

-  دبیر تحریریه:

علی اصغر کتابی

-  شاپا چاپی:

2322-2573

نشانی: تهران، میدان انقلاب، خیابان 16 آذر، نبش کوچه رهنما، پلاک ۳۰، طبقه اول

تلفن: 09124037034

Email : info@roir.ir