شرايط ارسال مقاله به فصلنامه

1. درج نام و نام خانوادگي، ميزان تحصيلات، رتبه علمي، نشاني، پست الکترونيکي و شماره تلفن پژوهشگر ضروري است. (مقاله ارسالي در صورت تائيد يا عدم تائيد مسترد نمي‌گردد)
2. مقالات را با خط خوانا و بر يک روي صفحات A4 نوشته و يا به صورت تايپ شده در محيط Word 2007 همراه با لوح فشرده آن ارسال فرمائيد.
3. حجم مقالات حداقل 15 و حداکثر 25 صفحة 300 کلمه‌اي باشد. از ارسال مقالات دنباله‌دار بپرهيزيد.
4. ارسال نامه‌اي به دفتر فصلنامه توسط نويسندة مقاله، مبني بر اينکه مقاله ارسالي در هيچ نشريه داخلي و خارجي چاپ نشده و يا همزمان به مجله ديگري ارسال نشده است.
5. نوشتار بايد پژوهشي و گوياي نوآوري در تاريخ گستره علم، داراي فرضيه و استدلالي باشد. ضمن اينکه در آن از منابع اصلي بهره‌گيري شود و با ساختار زير ارائه گردد:
1 ـ 5. عنوان: بيانگر مسئله مقاله؛
2 ـ 5. چکيده: آئينه تمام‌نماي مقاله، فشردة بحث و در حجمي با حداکثر 250 کلمه؛
3 ـ 5. واژگان كليدي: ايفاکننده نقش نمايه و فهرست مقاله به منظور تسهيل در جستجوي الكترونيكي و بين 3 تا 7 کلمه؛
4 ـ 5. طرح مسئله: شرح روشن و متمايز مسئله و روش پژوهش؛
5 ـ 5. بدنه اصلي مقاله: متن نوشتار با جهت‌گيري انتقادي، تحليل مستند و مستدل؛
‌6 ـ 5. نتيجه؛
7 ـ 5. کتاب‌شناسي: با ترتيب الفبايي چنين شکل مي‌گيرد؛
الف) کتاب: مطهري، مرتضي، 1389، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران، صدرا.
ب) مقاله: ايزدي فرد، علي‌اکبر، 1382، «رشوه غيرمالي»، مقالات و بررسي‌ها، دفتر (3)، شماره 75.
6 . ارجاعات درون متن و داخل پرانتز قرار مي‌گيرند: (نام خانوادگي مؤلف، سال نشر: جلد و صفحه) (مطهري، 1389: 25)
7. عبارات لاتين به صورت پاورقي مي‌آيد. از توضيحات طولاني در پاورقي خودداري کنيد.
8 . به منابع دست اول ارجاع دهيد.

 شيوه بررسي و چاپ مقالات

1. مقالات رسيده نخست توسط هئيت تحريريه بررسي مي‌شوند و در صورت تناسب با موضوع فصلنامه براي ارزيابي به دو نفر از داوران صاحب‌نظر ارسال مي‌شوند.
2. هئيت تحريريه در رد يا قبول و نيز اصلاح مقالات آزاد است.
3. مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهدة نويسنده است.
4. حق چاپ پس از پذيرش براي فصلنامه محفوظ است.

شناسنامه نشریه

- صاحب امتیاز:

انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران

- مدیر مسئول:

دکتر ابراهیم کلانتری

-  سردبیر:

دکتر محمدرضا مجیدی

-  دبیر تحریریه:

علی اصغر کتابی

-  شاپا چاپی:

2322-2573

نشانی: تهران، میدان انقلاب، خیابان 16 آذر، نبش کوچه رهنما، پلاک ۳۰، طبقه اول

تلفن: 09124037034

Email : info@roir.ir