نویسنده = محمدرضا مجیدی
جنبش نرم افزاری تولید علم؛ با نگاهی به قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 229-246

محمدرضا مجیدی؛ سیدحسین افتخارافضلی


سازکارهای سیاسی درونی افزایش قدرت در - جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، تیر 1394، صفحه 111-144

محمدرضا مجیدی؛ محمدعلی حسینزاده