نویسنده = داود سبزی
رهیافت بومی‌سازی دانش سیاست با تاکید بر آراء و اندیشه‌‌های امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 71-92

فاطمه طباطبایی؛ جواد حقیر مددی؛ داود سبزی


‌انقلاب اسلامی و بنیان‌های فرهنگی ـ معرفتی بومی‌سازی نظریه‌های علوم انسانی

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 7-32

داود سبزی؛ فاطمه طباطبایی؛ جواد حقیر مددی


روش‌شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی+

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 7-30

محمدحسین جمشیدی؛ داود سبزی