نویسنده = اکبر ولیزاده
درآمدی بر فرهنگ راهبردی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، تیر 1394، صفحه 145-166

اکبر ولیزاده؛ غلامرضا فیروزیان حاجی؛ مرتضی شجاع