نویسنده = علیرضا تارا
انقلاب‌های بزرگ و چالش دیپلماسی

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 7-26

مسعود اخوان کاظمی؛ علیرضا تارا؛ فرزاد رستمی