نویسنده = علیرضا ازغندی
سازوکارهای صدور انقلاب ایران و روسیه : شباهت ها و تفاوت ها

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 36-69

20.1001.1.23222573.1400.10.1.2.2

اسماعیل بیات؛ محمد مهدی مجاهدی؛ علیرضا ازغندی؛ ابوالقاسم طاهری


مؤلفه‌های دولت شفاف از منظر امام‌خمینی و آیت‌ا... خامنه‌ای

دوره 9، شماره 3، آبان 1399، صفحه 201-225

عبدالشریف ولدبیگی؛ حسن مجیدی؛ علیرضا ازغندی


دولت رانتیر، طبقه متوسط جدید و بی‌ثباتی سیاسی در عصر پهلوی دوم

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 7-27

سعید جهانگیری؛ ابوالقاسم طاهری؛ علیرضا ازغندی؛ احمد ساعی


بررسی نقش فقیهان شیعه در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب مشروطه

دوره 6، شماره 4، دی 1396، صفحه 7-26

عظیم ایزدی اودلو؛ علیرضا ازغندی؛ مجید توسّلی رکن آبادی؛ سید مصطفی ابطحی