نویسنده = مصطفی ملکوتیان
مولفه‌های اساسی دیپلماسی فرهنگی در گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 53-74

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.31.3.9

مهدی بذرکار؛ مصطفی ملکوتیان؛ علی عسگری یزدی؛ محمداسماعیل نباتیان


بیداری اسلامی و تغییر در هندسه قدرت در منطقه

دوره 2، شماره 3، مهر 1392، صفحه 111-124

مصطفی ملکوتیان