نویسنده = رشید رکابیان
ظرفیت‌های فراگفتمان انقلاب اسلامی و بازتولید گفتمانهای درونی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1402

رشید رکابیان؛ ناصر پورحسن


گفتمان مقاومت و گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 235-261

20.1001.1.23222573.1400.10.4.10.6

رشید رکابیان؛ ناصر پورحسن