نویسنده = سید محمد هاشم پوریزدانپرست
بررسی تأثیرات اقتصادی متقابل انقلاب اسلامی و اقتصاد سیاسی بین الملل و پیش بینی آینده

دوره 11، شماره 2، مرداد 1401

سید محمد هاشم پوریزدانپرست؛ رضا اکبریان؛ سعید زاهد زاهدانی؛ روح الله شهنازی؛ خلیل الله سردار نیا