کلیدواژه‌ها = حکمرانی خوب
تبیین مقایسه‌ای دو رویکرد حکمرانی متعالی اسلامی و حکمرانی خوب

دوره 11، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 233-274

محسن عابدی‌درچه؛ بهادر زارعی؛ سیدعباس احمدی؛ زهرا پیشگاهی‌فرد


دولت مجازی در جمهوری اسلامی ایران و ارتقای مشروعیت و کارآمدی سیاسی

دوره 10، شماره 3، آبان 1400، صفحه 35-53

20.1001.1.23222573.1400.10.3.2.6

محمد سجاد شیرودی؛ علیرضا صدرا؛ حمیدرضا ملک محمدی؛ سید رضا موسوی


الگوی حکمرانی خوب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 111-136

حدیث اقبال؛ حاجیه رجبی فرجاد


تبیین مقایسه‌ای دو رویکرد حکمرانی متعالی اسلامی و حکمرانی خوب

دوره 9، شماره 3، آبان 1399، صفحه 163-182

محسن عابدی‌درچه؛ بهادر زارعی؛ سیدعباس احمدی؛ زهرا پیشگاهی‌فرد