کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی نقش مصلحت در ادوار انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 3، شهریور 1401

ابوالفضل ذکائی؛ مسعود جعفری نژاد؛ سید محمدعلی شریعتی


سازوکارهای صدور انقلاب ایران و روسیه : شباهت ها و تفاوت ها

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 36-69

20.1001.1.23222573.1400.10.1.2.2

اسماعیل بیات؛ محمد مهدی مجاهدی؛ علیرضا ازغندی؛ ابوالقاسم طاهری


انقلاب اسلامی به مثابۀ هویت جدید در عصر غلبه غرب و شرق

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 173-195

بهاالدین قهرمانی نژاد شایق؛ میثم بلباسی


تأثیرات متقابل انقلاب اسلامی ایران و ژئوپلیتیک شیعه در خاورمیانه

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 217-232

محمد نبی سلیم؛ حامد حسین زاده


انقلاب اسلامی ایران و رویارویی غرب با جنبش های اسلامی

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 167-192

سیروس فیضی


منابع سیاسی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق جدید

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 103-124

علی‌اکبر جعفری؛ ملیحه نیکروش


بررسی تأثیر روابط فرهنگی بر روابط سیاسی ایران و عراق (با تأکید بر انقلاب اسلامی)

دوره 2، شماره 3، مهر 1392، صفحه 147-168

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ محمدرضا امیرزاده