کلیدواژه‌ها = دیپلماسی فرهنگی
مولفه‌های اساسی دیپلماسی فرهنگی در گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 53-74

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.31.3.9

مهدی بذرکار؛ مصطفی ملکوتیان؛ علی عسگری یزدی؛ محمداسماعیل نباتیان


مولفه های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 161-181

محمد قربانی گلشن آبادی؛ منوچهر محمدی