کلیدواژه‌ها = بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
الگوی حکمرانی خوب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 111-136

حدیث اقبال؛ حاجیه رجبی فرجاد