کلیدواژه‌ها = انقلابیون
شاخص‌های سیاسی انقلابیون از دیدگاه قرآن

دوره 11، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 189-167

مهدی باکویی؛ احد داوری چلقائی


شاخص‌های سیاسی انقلابیون از دیدگاه قرآن

دوره 9، شماره 3، آبان 1399، صفحه 183-200

احد داوری چلقائی؛ مهدی باکویی