کلیدواژه‌ها = نظام سیاسی
الگوی خط‌مشی‌های فراگیر نظام سیاسی مبتنی بر قرآن کریم

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 285-302

20.1001.1.23222573.1400.10.1.12.2

محمد عبدالحسین زاده؛ مهدی عبدالحمید؛ سید یوسف کمالیان


گذار نسلی در تجربه جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 97-119

علیرضا زهیری


شاخص کارامدی نظام سیاسی اسلام در ساحت مشروعیت

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 183-204

محمد جواد نوروزی


بسترهای تحول رویکرد سیاسی روحانیت شیعه و تأسیس نظام سیاسی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 189-212

عبدالله عطایی؛ بهزاد قاسمی