کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
شاخص‌های سیاسی انقلابیون از دیدگاه قرآن

دوره 11، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 189-167

مهدی باکویی؛ احد داوری چلقائی


شاخص‌های سیاسی انقلابیون از دیدگاه قرآن

دوره 9، شماره 3، آبان 1399، صفحه 183-200

احد داوری چلقائی؛ مهدی باکویی


مراتب حساسیت نیروهای انقلابی در برابر دشمن از دیدگاه قرآن کریم

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 31-60

مهدی باکویی؛ احد داوری چلقائی


منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 109-137

سیدعلی مرتضوی امامی زواره؛ اصغر افتخاری؛ حسین هرسیج