کلیدواژه‌ها = سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
بازنمایی نشانگان هویت ملی در تکوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 49-68

سعید چهرآزاد؛ علیرضا ازغندی؛ ابوالقاسم طاهری؛ حمید احمدی


رابطه با آمریکا در فقه سیاسی شیعه با محوریت اندیشه امام خمینی

دوره 3، شماره 3، مهر 1393، صفحه 7-34

غلامرضا بهروزی‌لک؛ محمدعلی همدانی