کلیدواژه‌ها = ایران معاصر
چندپارگی فرهنگی و توسعه سیاسی ایران معاصر

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 155-174

سید محمدرضا موسوی؛ سیدمصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی؛ بهرام بیات


نظریه بسیج منابع و تبیین کنش جمعی در قیام سی تیر سال 1331

دوره 1، شماره 1، تیر 1391، صفحه 29-70

علی اشرف نظری؛ بهزاد عطار زاده