کلیدواژه‌ها = فطرت مخموره
مبانی گرایشی و نقش آن در سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 96-115

20.1001.1.23222573.1400.10.1.4.4

سید حامد عنوانی؛ وحیده فخار؛ سید حسین سید موسوی؛ سید مرتضی حسینی شاهردوی