انقلاب اسلامی و مکتب سازی: نمونه موردی مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

چکیده

اکثر پژوهش های انجام شده درخصوص انقلاب ایران یا به تاثیرات سیاسی آن در داخل و یا بازتاب های آن در سطح منطقه توجه نشان داده اند. یکی از وجوه مغفول در این پژوهش ها نقشی است که انقلاب اسلامی ایران در مکتب سازی ایفا کرده است. خصوصیتی که حتی آن را از فرانسه و شوروی نیز متمایز ساخته و به آن برجستگی ویژه ای می بخشد.پژوهش حاضر قصد دارد در ادامه پژوهش هایی که به بررسی آثار و پیامدهای انقلاب اسلامی پرداخته اند به یکی از ابعاد کمتر شناخته شده آن یعنی نقش مهمی که انقلاب اسلامی در مکتب سازی ایفا کرده است و یکی از مصداق های متاخر آن یعنی مکتب شهید سلیمانی بپردازد. سوال اصلی پژوهش این است که مکتب سازی در انقلاب اسلامی ایران چگونه شکل گرفت و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان نمونه متاخر آن، از چه خصوصیات و ویژگی هایی برخوردار است؟ فرضیه پژوهش به نقش امام خمینی(ره) در مکتب سازی در انقلاب اسلامی اشاره کرده و مکتب شهید سلیمانی را ادامه آن مکتب معرفی کرده است. (فرضیه) برای انجام پژوهش از روش توصیفی_تحلیلی استفاده گردید. یافته های پژوهش مکتب شهید سلیمانی را ادامه مکتب امام خمینی (ره) معرفی نموده و آن را دارای خصوصیات زیر می داند: شهادت طلبی، شجاعت و شهامت، اخلاص و دینداری، آینده نگری، تکلیف گرایی، اخلاق مداری، خدمت رسانی به محرومان، دشمن شناسی و تمرکز بر هدف. یافته ها نشان می دهد تداوم انقلاب اسلامی مستلزم توجه بیشتر به بحث مکتب سازی و ترویج و گسترش مکتب امام خمینی(ره) و شهید سلیمانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Islamic Revolution and Creating School Thought: A Case Study of the Martyr Qasem Soleimani’s Thought School

نویسنده [English]

  • ali bagheri dolatabadi
member of political science department, yasouj university
چکیده [English]

Most research on the Iranian revolution has focused on either its political implications at home or its reflections at the regional level. One of the neglected aspects in these researches is the role that the Islamic Revolution of Iran has played in creating school thought. A feature that even distinguishes it from France and the Soviet Union and gives it special prominence. The present study intends to cover one of the lesser-known aspects of the Islamic Revolution, namely the important role that the Iran Revolution has played in creating school thought and one of its later examples, the school of Martyr Soleimani. The main question of the research is how creating school was formed in the Islamic Revolution of Iran and what are the characteristics of the school of Martyr Ghasem Soleimani as a later example? The research hypothesis refers to the role of Imam Khomeini in creating school thought in the Islamic Revolution and introduces the school of Martyr Soleimani as a continuation of that way. The descriptive-analytical method was used to conduct the research. The research findings identified the following features for the school of MartyrSoleimani: love of martyrdom, courage and bravery, sincerity and religiosity, foresight, task-oriented, ethicism, serving the deprived, recognize enemy from the friend, and focus on the target. The findings also show that the continuation of the Islamic Revolution requires more attention to the issue of creating school and the promotion and expansion of the school of Imam Khomeini and Martyr Soleimani.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Creating School Thought
  • Imam Khomeini
  • Martyr Qasem Soleimani