نمایه نویسندگان

ا

 • اسدی، عباس اعتماد سیاسی در جامعه چند رسانه‌ای (با تأکید بر نقش رسانه ملی در اعتماد سیاسی شهروندان جمهوری اسلامی) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 139-156]
 • اسماعیلی، حسن بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 51-60]
 • اصلانی، فیروز مبانی و دلایل اصل یکصدوچهل‌ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (منع جمع مشاغل) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 33-50]
 • اصلانی، فیروز اندیشه ولایت فقیه و حقوق اساسی در دوره صفوی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 7-28]
 • افتخاری، اصغر منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 109-137]
 • افضلی، زهرا بازتاب شخصیت امام خمینی)ره( در شعر عباس فتونی و خلیل عجمی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 63-82]

ب

 • بابایی، محمود بازخوانی جنبش انصارالله یمن در بستر انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 129-150]
 • باقری فر، محسن نظریه سازه‌انگاری و بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصارالله و انقلاب یمن [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 207-229]
 • بهرامی، رضا همگرایی و واگرایی مفهوم منفعت ملی در گفتمان های سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 83-110]
 • بهروزلک، غلامرضا حج و ظرفیت‌های درونی جهان اسلام در بیداری اسلامی با تمرکز بر اندیشه امام خمینی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 207-230]
 • بهروزی لک، غلامرضا تحلیل گفتمانی چالش‌های جهانی شدن بر هویت نسل سوم انقلاب اسلامی (با تأکید بر روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه) [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 167-192]

پ

 • پالیزبان، محسن اهداف، رسالت و عوامل راهبردی محیط‌های داخلی و خارجی انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 181-206]
 • پریزاد، رضا آسیب‌شناسی نقش نخبگان حزبی در عدم استمرار حزب جمهوری اسلامی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 29-52]
 • پورمؤذن، منصور نقش مساجد و کانون های مذهبی درشکل گیری نهضت امام خمینی)ره( در مراغه [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-19]

ت

 • تقوی مقدم، سیدمصطفی بررسی نسبت نهضت مردم ایران در سال‌های 1357 - 1356 در مقایسه با آرا و مواضع جریان‌های سیاسی – فکری آن دوره [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-21]
 • توتی، حسینعلی بررسی مؤلفه‌های دیپلماسی منطقه‌ای انقلاب اسلامی و ارائه راهبرد [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 163-180]

ج

 • جاسبی، عبدالله آسیب‌شناسی نقش نخبگان حزبی در عدم استمرار حزب جمهوری اسلامی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 29-52]
 • جمشیدی راد، محمدصادق تحلیل گفتمانی چالش‌های جهانی شدن بر هویت نسل سوم انقلاب اسلامی (با تأکید بر روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه) [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 167-192]
 • جوکار فارسی، حسن رسانه‌های اجتماعی و توانمند‌سازی شهروندان در جریان تحولات بیداری اسلامی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 151-166]

ح

 • حاتمی، محمدرضا جریان شناسی تطبیقی گروه‌های چپ در دهه 30 و 50 هجری شمسی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 113-136]
 • حسنی‌فر، عبدالرحمان بررسی نسبت نهضت مردم ایران در سال‌های 1357 - 1356 در مقایسه با آرا و مواضع جریان‌های سیاسی – فکری آن دوره [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-21]
 • حسین‌زاده، حسن تبیین ارتباط اقتدار و مرجعیت علمی و فناوری ج.ا.ا. در جهان با اقتدار و امنیت ملی بر اساس مبانی انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 137-162]
 • حسینزاده، محمدعلی سازکارهای سیاسی درونی افزایش قدرت در - جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 111-144]
 • حسینی، سیدمحمود تحلیلی بر سیاست خارجی منطقهای جمهوری اسلامی ایران و رویکردهای متعارض شورای همکاری خلیجفارس در قبال آن؛ ریشهها و پیامدهای متفاوت [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 219-241]

خ

 • خیری، عیسی اندیشه ولایت فقیه و حقوق اساسی در دوره صفوی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 7-28]

د

 • دارا، جلیل بازخوانی جنبش انصارالله یمن در بستر انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 129-150]
 • دولت آبادی، امیر عظیمی دلالت های نظری وقایع انقلابی در کشورهای عربی برای تئوری پردازی انقلاب ها )با تأکید بر تئوری های نسل چهارم و انقلاب اسلامی ایران( [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 189-218]

ر

 • رجبی، ابوذر تحلیل کثرت‌گرایی هنجاری در پرتو اصل چهاردهم قانون اساسی ج.ا.ا [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 53-74]
 • رحمانیان، عبدالمجید مبانی و دلایل اصل یکصدوچهل‌ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (منع جمع مشاغل) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 33-50]
 • رضوی، سید مهدی اعتماد سیاسی در جامعه چند رسانه‌ای (با تأکید بر نقش رسانه ملی در اعتماد سیاسی شهروندان جمهوری اسلامی) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 139-156]
 • رهبر، فرهاد تبیین ارتباط اقتدار و مرجعیت علمی و فناوری ج.ا.ا. در جهان با اقتدار و امنیت ملی بر اساس مبانی انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 137-162]

ز

 • زارعی، مجتبی شواهد تاریخی ـ معرفتی نظریه امام خمینی در هویتِ تعلیمْ بنیادِ تشیع در ایران [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 103-128]
 • زواردهی، روح الله شاکری ضرورت حکومت دینی با تأکید بر حکومت‌محوری فقه اجتماعی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 7-32]

س

 • سبزی، داود تبیین چگونگی شکل گیری همگرایی ها و واگرایی ها در فرایند پیروزی و بقاء انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 21-42]
 • سرمدی، حمید بررسی نقش تطبیقی امام خمینی و دکتر علی شریعتی در بسیج انقلابی سال 1357 [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 193-208]
 • سلیمانی، رضا همگرایی و واگرایی مفهوم منفعت ملی در گفتمان های سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 83-110]
 • سلیمانی، رضا استراتژی‌های غیریت‌ساز با آمریکا در گفتمان‌های سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 23-50]

ش

 • شاکری زواردهی، روح‌الله تحلیل و بررسی نظریه «وجوب تحصیل حکومت در دوران غیبت» در اندیشه امام خمینی [دوره 4، شماره 4، 1394]
 • شجاع، مرتضی درآمدی بر فرهنگ راهبردی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 145-166]
 • شریعتی، شهروز معرفت شناسی بنیان های برزیستن در اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 43-61]
 • شریفی، علی مبانی قرآنی جواز مشارکت سیاسی زنان در انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 87-108]
 • شیرخانی، علی تبیین چگونگی شکل گیری همگرایی ها و واگرایی ها در فرایند پیروزی و بقاء انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 21-42]
 • شیرودی، مرتضی محدوده‌های منازعه دو گفتمان جهانی شدن و اسلام سیاسی با تأکید بر آرای امام خمینی+ و سید قطب [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 51-74]

ص

ع

 • عبدلی مسینان، مرضیه ضرورت حکومت دینی با تأکید بر حکومت‌محوری فقه اجتماعی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 7-32]
 • عراقی، غلامرضا نقش دیپلماسی فرهنگی در صدور انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 157-179]
 • عنبر، علی محدوده‌های منازعه دو گفتمان جهانی شدن و اسلام سیاسی با تأکید بر آرای امام خمینی+ و سید قطب [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 51-74]

ف

 • فتحعلی بیک، رویا شواهد تاریخی ـ معرفتی نظریه امام خمینی در هویتِ تعلیمْ بنیادِ تشیع در ایران [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 103-128]
 • فیروزیان حاجی، غلامرضا درآمدی بر فرهنگ راهبردی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 145-166]

ق

 • قائمی، مرتضی بازتاب شخصیت امام خمینی)ره( در شعر عباس فتونی و خلیل عجمی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 63-82]
 • قربانی، فاطمه تحلیل گفتمانی چالش‌های جهانی شدن بر هویت نسل سوم انقلاب اسلامی (با تأکید بر روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه) [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 167-192]
 • قنبری، سیروس شاخصه‌های رهبران خدمتگزار در نظام جمهوری اسلامی (با تأمّل بر آموزه‌های نظری و سیره‌ی عملی امام خمینی(ره)) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 61-86]
 • قهرمانی نژاد شایق، بهاءالدین مؤلفه‌های اتحاد اسلامی در اندیشه امام و رهبری و جایگاه آن در انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 75-86]

ک

 • کریمی، رقیه بازتاب شخصیت امام خمینی)ره( در شعر عباس فتونی و خلیل عجمی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 63-82]
 • کریمی، غلامرضا بررسی مؤلفه‌های دیپلماسی منطقه‌ای انقلاب اسلامی و ارائه راهبرد [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 163-180]
 • کشاورز ترک، عین­ اله گفتمان انقلاب اسلامی و طراحی سناریوهای آینده مدیریت و برنامه‌ریزی شهری ایران [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 181-205]
 • کلانتری، ابراهیم تبیین ضرورت تحقق جنبش نرمافزاری )تولید علم بومی( براساس نظریه انقلاب علمی تامس کوهن )با تأکید بر جامعه شناسی اسلامی( [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 167-188]
 • کوشکی، محمدصادق تحلیلی بر سیاست خارجی منطقهای جمهوری اسلامی ایران و رویکردهای متعارض شورای همکاری خلیجفارس در قبال آن؛ ریشهها و پیامدهای متفاوت [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 219-241]

ل

 • لطفی‌زاد، روح الله جریان شناسی تطبیقی گروه‌های چپ در دهه 30 و 50 هجری شمسی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 113-136]

م

 • مجیدی، محمدرضا سازکارهای سیاسی درونی افزایش قدرت در - جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 111-144]
 • محسنی سهی، فریبا سادات گذر از علوم سیاسی غربی به علوم سیاسی اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 75-96]
 • محمدی، محسن حج و ظرفیت‌های درونی جهان اسلام در بیداری اسلامی با تمرکز بر اندیشه امام خمینی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 207-230]
 • مختاری، زینب تحلیل و بررسی نظریه «وجوب تحصیل حکومت در دوران غیبت» در اندیشه امام خمینی [دوره 4، شماره 4، 1394]
 • مرتضوی امامی زواره، سیدعلی منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 109-137]
 • ملکوتیان، مصطفی رسانه‌های اجتماعی و توانمند‌سازی شهروندان در جریان تحولات بیداری اسلامی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 151-166]
 • منافی، کاظم شاخصه‌های رهبران خدمتگزار در نظام جمهوری اسلامی (با تأمّل بر آموزه‌های نظری و سیره‌ی عملی امام خمینی(ره)) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 61-86]
 • موسوی، سید محمد نظریه سازه‌انگاری و بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصارالله و انقلاب یمن [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 207-229]
 • میرزایی، حسن محمد تبیین ضرورت تحقق جنبش نرمافزاری )تولید علم بومی( براساس نظریه انقلاب علمی تامس کوهن )با تأکید بر جامعه شناسی اسلامی( [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 167-188]

ن

 • نواختی مقدم، امین بررسی نقش تطبیقی امام خمینی و دکتر علی شریعتی در بسیج انقلابی سال 1357 [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 193-208]

و

 • ولیزاده، اکبر درآمدی بر فرهنگ راهبردی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 145-166]

ه

 • هراتی، محمد جواد همگرایی و واگرایی مفهوم منفعت ملی در گفتمان های سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 83-110]
 • هرسیج، حسین منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 109-137]