دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 13، تیر 1394 
بازتاب شخصیت امام خمینی)ره( در شعر عباس فتونی و خلیل عجمی

صفحه 63-82

مرتضی قائمی؛ زهرا افضلی؛ رقیه کریمی


درآمدی بر فرهنگ راهبردی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 145-166

اکبر ولیزاده؛ غلامرضا فیروزیان حاجی؛ مرتضی شجاع