دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 14، مهر 1394 
منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن

صفحه 109-137

سیدعلی مرتضوی امامی زواره؛ اصغر افتخاری؛ حسین هرسیج