دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 24، خرداد 1397، صفحه 1-254 
امر به معروف و نهی از منکر در حوزه نظارت و نقد و بررسی عملکرد کارگزاران از نظر فقه

صفحه 117-140

علی متقی؛ سیدمحمدهادی مهدوی؛ علی فلاحی سیف الدین؛ احمد رضا توکلی