احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی شیراز

چکیده

با تشکیل نظام اسلامی و در دوران هشت سال دفاع مقدس، انگاره­های هویتی جدیدی در روح ملت ایران دمیده شد که این انگاره‌های هویتی جدید می­تواند به نسل­های آینده منتقل گردد و پویایی و پیشرفت نظام اسلامی را تضمین نماید؛ با استناد به سوابق تاریخی و متون کهن می­توان نشان داد که برخی از این انگاره‌های هویتی ریشه در گذشته ایرانیان دارد، بنابرآثار به جای مانده و تأکید مورخان یونانی و ارمنی و آشوری، آریاییان، مردمانی سخت کوش، پرطاقت، باانضباط، شریف و درستکار بوده­اند.
از مهم­ترین هویت­های احیا شده، در طول هشت سال دفاع مقدس می‌توان به آزادگی، استقلال طلبی و مقاومت در برابر بیگانگان، خودباوری و خودآگاهی اشاره نمود، که این هویت­های ارزشمند باید به نسل­های آینده منتقل گردد.
یکی از روش­های مؤثر در انتقال این هویت­های ارزشمند به نسل­های آینده بازسازی و ساخت مواریث فرهنگی است که متناسب با مؤلفه­های هویتی نامبرده باشند. در این مقاله، نگارنده ضمن ارائه تعریفی از هویت به انگاره‌های هویتی که در دوران انقلاب و مخصوصاً هشت سال دفاع مقدس شکل گرفته می­پردازد تا مبنایی برای بازسازی و ساخت میراث فرهنگی برای آیندگان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The revival of important identity paradigms in the light of the Islamic Revolution in Iran

نویسنده [English]

  • maryam zibaeenejad
The faculty member of the persian language departement shiraz Islamic azad university
چکیده [English]

With the formation of the Islamic system and during the eight years of sacred defense, new identity paradigms were blown into the soul of the Iranian nation that these new identity paradigms could be passed on to future generations and guarantee the dynamics and progress of the Islamic system; Based on historical records and ancient texts it can be shown that some of these ideas of identity are rooted in the Iranian past, due to the remains and emphasis of Greek and Armenian and Assyrian historians, Aryans, hard-working, hard-working, disciplined people, They were honest and honest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • sacred defense
  • heritage
  • reconstruction
  • identity paradigms
1- اشرف، احمد، 1372، «هویتایرانی»، مجله گفتگو، شماره3: صص 7-21
2- امام جمعه زاده، سید جواد، 1390، «رسانه و برسازی هویت اجتماعی»، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال هجدهم، شمارة 3، صص 119-146
3- امینیان، بهادر، 1386، «تأثیر هویت ملی بر پیوند نسلی»، فصلنامه جوانان و مناسبات ملی، شماره اول، بهار و تابستان: صص 69-84
4- باهنر، محمد جواد، 1387، مباحثی پیرامون فرهنگ انقلاب اسلامی، تهران، نشر شاهد
5- بهداروند، محمدجواد، 1386، انقلابی متمایز - انقلاب ساختار ساز، قم، مؤسسة بوستان کتاب
6- جنکینز، ریچارد، 1381، هویت اجتماعی، ترجمه: تورج یاراحمدی، تهران، نشر شیرازه
7- جوادی آملی، عبدالله، 1387، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ هشتم
8- جهانگیری، جهانگیر، 1389، «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و هویت ملی (نمونه مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شیراز)»، مجلة علوم اجتماعی دانشکدة ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، پاییز و زمستان: صص 37-74
9- حافظ نیا، محمدرضا، 1385، «تأثیر جهانی شدن بر هویت ملی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه­های دولتی شهر تهران)»،  فصلنامة ژئوپلتیک، سال دوم، شماره سوم و چهارم: صص 1-21
10- حسینی انجدانی، مریم، 1388، «نقش رسانه­ها در رشد هویت ملی نوجوانان شهر تهران»،  فصلنامة پژوهش­های ارتباطی، سال شانزدهم، شماره 2: صص 39-64
11- خامنه­ای، سیدعلی، 1386، بسیج راز عشق و ایمان، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ هفتم
12- خامنه­ای، سیدعلی، 1369، راه امام راه ما، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
13- خمینی، روحالله، 1377، صحیفه نور، تهران، مؤسسه نشر آثار امام خمینی.
14- خمینی، روح الله، 1387، ولایت فقیه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهاردهم
15- ربّانی، علی، 1388، «رسانه­های جمعی و هویت ملی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه اصفهان)»،  فصلنامة پژوهش­های ارتباطی، سال شانزدهم، شمارة 2: صص 93-65
16- رادفر، ابوالقاسم، 1388، «بازتاب هویت ایرانی در آثار هنری و مواریث فرهنگی»، پژوهشنامة زبان و ادب فارسی، شمارة1، بهار: صص 37- 58    
17-رسولی ثانی آبادی، الهام، 1389، «مبانی بین اذهنی هویت نظام جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی،  سال چهاردهم،  شماره اول،  بهار: صص 85-114
18- رفیع پور، فرامرز، 1387، توسعه و تضاد، تهران، شرکت سهامی انتشار
19- ستاری، جلال، 1383، هویت ملی و هویت فرهنگی، تهران، نشرمرکز، چاپ دوم
20- سعادتمند، رسول، 1389،پنج پیام تاریخی امام خمینی، قم، انتشارات تسنیم 
21- سلمانپور، محمد جواد، 1386، «اصالت ایرانی از دید معصومینD و دیگر محققان و ضرورت آموزش حفظ این میراث فرهنگی»،  نشریة دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، شمارة 22: صص 141-173
22- صباغ پور، علی اصغر، 1386، «هویت فرهنگی جامعة ایران: چگونگی و چرائی»،  فصلنامة راهبرد مرکز تحقیقات استراتژیک، شمارة چهل و پنجم: صص 91- 105
23- طلوع آشتیانی، شاهین، 1388، «آسیب شناسی و ارائه آموزش درس طرح مرمت و احیای بناهای تاریخی-فرهنگی در دوره کارشناسی»،  فصلنامة آموزش مهندسی ایران، سال یازدهم، شماره 44: صص 131-151
24- کیانی، داوود، 1386، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
25- گنجی، محمد، 1389، «رابطة هویت دینی و سرمایة اجتماعی در بین مردم کاشان»، جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و یکم، شماره 4: صص 123-144
26- لقمان نیا، مهدی، 1390، «شناسایی مؤلفه­هاى هویت ملّی دربرنامه­های درسی بر اساس نظریه داده بنیاد»،  فصلنامه نوآوری­های آموزشی. شمارة 40، سال دهم: صص 33-56
27- مردمی، کریم، 1387، «الزامات ارزش گذاری به میراث فرهنگی در آموزش معماری»، نشریة بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت، ویژه نامه مهندسی معماری و شهرسازی، ج19 ، شماره 6 : صص 105- 110
28- وبر، ماکس، 1380، اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری، مترجم: عبدالمعبود انصاری، تهران، انتشارات سمت
29- Abela, M. A., 2005,"Shaping a National Identity: Malta in the European Union", International Journal of Sociology, Vol. 35, No. 4, pp.10-27.
30- Turner, H,1998,The Structure of Socialogical Theory (6th edition), London: Wadsworth.