بررسی رابطه هویت و تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصربا تاکید بر انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)، بروجرد، ایران

2 استادیار معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدرسی انقلاب اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

بنیان­های فکری و هویتی یک جامعه در شکل­گیری و جهت­دهی به تحولات سیاسی و اجتماعی آن جامعه اهمیت بسیار دارد و سیر حرکت جامعه بر این اساس تعیین می­گردد. از طرفی تحولات سیاسی اجتماعی نیز در تکوین هویت­ها موثرند لذا بی­توجهی به این مسئله می­تواند از به سامان رسیدن جوامع در عرصه­های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جلوگیری و زمینه بروز چالش­های مهمی را فراهم آورد.
بررسی رابطه هویت و تحولات سیاسی اجتماعی از آن جهت حائز اهمیت است که اولاً این پدیده در فرآیند زمان در جامعه شکل گرفته و ازرویدادها و تغییر و تحولات تاریخی تاثیر پذیرفته است. ثانیاً هر هویتی در جامعه و میان گروه­های اجتماعی مشاهده می‌شود، برگرفته از جریان‌های تاریخی ادوار مختلف است همچنین از منظر جامعه شناختی از عوامل مهم انسجام اجتماعی، عامل هویت می‌باشد چراکه یک ملت هر چه که از هویت محکم­تر و منسجم­تری برخوردار باشد، به همان اندازه در تحکیم پایه­های همبستگی و وفاق اجتماعی موفق­تر خواهد بود.
برهمین اساس در این پژوهش، نقش و تاثیر عامل هویت در شکل­گیری حوادث دوره­ی معاصر ایران به ویژه انقلاب اسلامی وهمچنین تاثیرحوادث سیاسی و اجتماعی برهویت را با استفاده ازروش اسکینر مورد تحلیل وبررسی قرار داده­ایم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی رابطه هویت و تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصربا تاکید بر انقلاب اسلامی

نویسندگان [English]

 • RASHID REKABIAN 1
 • l l 2
 • mortza babaie 3
1 PROFOSOR
3 آ»ُـمبح
چکیده [English]

بنیان­های فکری و هویتی یک جامعه در شکل­گیری و جهت­دهی به تحولات سیاسی و اجتماعی آن جامعه اهمیت بسیار دارد و سیر حرکت جامعه بر این اساس تعیین می­گردد. از طرفی تحولات سیاسی اجتماعی نیز در تکوین هویت­ها موثرند لذا بی­توجهی به این مسئله می­تواند از به سامان رسیدن جوامع در عرصه­های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جلوگیری و زمینه بروز چالش­های مهمی را فراهم آورد.
بررسی رابطه هویت و تحولات سیاسی اجتماعی از آن جهت حائز اهمیت است که اولاً این پدیده در فرآیند زمان در جامعه شکل گرفته و ازرویدادها و تغییر و تحولات تاریخی تاثیر پذیرفته است. ثانیاً هر هویتی در جامعه و میان گروه­های اجتماعی مشاهده می‌شود، برگرفته از جریان‌های تاریخی ادوار مختلف است همچنین از منظر جامعه شناختی از عوامل مهم انسجام اجتماعی، عامل هویت می‌باشد چراکه یک ملت هر چه که از هویت محکم­تر و منسجم­تری برخوردار باشد، به همان اندازه در تحکیم پایه­های همبستگی و وفاق اجتماعی موفق­تر خواهد بود.
برهمین اساس در این پژوهش، نقش و تاثیر عامل هویت در شکل­گیری حوادث دوره­ی معاصر ایران به ویژه انقلاب اسلامی وهمچنین تاثیرحوادث سیاسی و اجتماعی برهویت را با استفاده ازروش اسکینر مورد تحلیل وبررسی قرار داده­ایم.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • هویت
 • تحولات سیاسی اجتماعی
 • ایران معاصر
 • انقلاب اسلامی
 1. آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، تهران، نشر نی، 1377.
 2. اسکینر، کوئنتین، ماکیاولی، ترجمه عزت الله فولادوند ؛چاپ چهارم، تهران، طرح نو، 1380
 3. اخوان مفرد،حمید، ایدئولوژی انقلاب ایران،تهران،پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1381.
 4. الطایی، علی، بحران هویت قومی در ایران،تهران، شادگان،1378.
 5. بصیرت‌منش، حمید، علما و رژیم رضاشاه، تهران، عروج، 1376.
 6. تاجیک، محمد رضا، روایت غیریت و هویت در میان ایرانیان، تهران،مرکزبررسی های استراتژیک،1384.
 7. جمشیدی، محمد حسین، اندیشه سیاسی شهید رابع سید محمد باقر صدر، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1377.
 8. چهرآزاد، سعید؛ ازغندی، علیرضا؛ طاهری، ابوالقاسم و احمدی، حمید، بازنمایی نشانگان هویت ملی در تکوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 7، شماره 26، صص 49-68، 1397
 9. حامد الگار، انقلاب اسلامی ایران، م حسن چیذری، فوائد شاکری، تهران: قلم،1
 10. رجایی،فرهنگ، معرکه جهان بینی ها:در خرد ورزی سیاسی و هویت ما ایرانیان، تهران، احیاء کتاب، 1382.
 1. رهدار، احمد، بررسی و نقد تیوری های انقلاب، قم، دفتر نشر معارف، 1392.
 2. رجایی، فرهنگ، مشکله هویت ایرانیان امروز، تهران نشر نی،
 3. زهیری، علیرضا،جمهوری اسلامی و مسئله هویت،قم،پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی،1389.
 4. شفیعی فر، محمد، درآمدی بر مبانی انقلاب اسلامی، قم: نشر معارف صباغ،.
 5. عیوضی، محمد رحیم و محمد جواد هراتی، درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران،قم، معارف 1390.
 6. عالم، عبد الرحمن،بنیادهای علم سیاست،چ نهم، تهران، نشر نی،1382.
 7. عبدالرحمن عالم، "فهم فرهنگ سیاسی "، فصلنامه سیاست خارجی، سال نهم، ش 4، 1385.
 8. عبدالعلی قوام، سیاست های مقایسه ای، تهران، سمت، 1373.
 9. فیوضات، ابراهیم، دولت‌ در‌ عصر پهلوی، تهران، آگه، 1375‌،
 10. فوکو،میشل، ایران روح یک جهان بی روح، ترجمه افشین جهاندیده و نیکو سرخوش،تهران، نشر نی، 1387.
 11. لک زایی، نجف، تحولات سیاسی – اجتماعی ایران معاصر، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1390.
 12. مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات صدرا، قم، 1362.
 13. ساموئل هانتینگتون، سامان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علم، 1370.
 14. موسوی خمینی، صحیفه نور، تهران، موسسه تنظیم نشر و آثار امام،1378.