قتضائات و چالش های مبارزه با فساد اقتصادی در دستگاه های حاکمیتی مبتنی بر دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

یافته های تحقیق نشان داد که مهمترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی دولت در اقتصاد مربوط میشود و شامل محدودیت تجاری، یارانه صنعتی، کنترل قیمت، نرخ چندگانه ارزی، دستمزد پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور میشود. درآمد مالیاتی کاهش می یابد و کیفیت زیر ساخت اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می کند.
نتیجه : اساسی ترین سیاست مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزد بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می توان در اقتصاد کشور پویایی ایجاد نماید و در نهایت باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شود.
کلید واژگان: فساد اقتصادی، اقتضائات، چالش ها، رهبران انقلاب اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Necessities and challenges of fighting corruption in Governance apparatus Based on Islamic Revolution Leader approach

نویسندگان [English]

  • fatemeh talebyzarrinkamar 1
  • masoud motalebi 2
1 Political science student, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Objective: This research was conducted with the aim of investigating the requirements and challenges of fighting economic corruption in the governing bodies based on the views of the leaders of the Islamic Revolution.
Research Methodology: The current research method is a descriptive-analytical method and a review of library documents and texts.
Findings: The findings of the research showed that the most important causes of economic corruption in the public sector are related to government enterprises in the economy and include trade restrictions, industrial subsidies, price controls, multiple exchange rates, low wages in government services, commercial, and reserves of natural resources such as oil. Economic corruption causes a decrease in investment and slow economic growth and ultimately causes the failure of economic development goals in the country. Tax revenues will decrease and the quality of economic infrastructure and public services will decrease.Conclusion: The most basic policies to combat economic corruption and economic reforms include creating institutions for this purpose, increasing public sector wages, reducing the size of the government in the economy, accurate financial auditing, independence of mass communication media, independence of the judiciary, citizen participation, decentralization. And it is the reform of the society's culture that can create dynamism in the country's economy and ultimately cause growth and prosperity in the national economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Economic Corruption
  • Necessities
  • Challenges
  • Leaders of the Islamic Revolution of Iran