نقش جنبش‌های اسلامی با رویکرد اخوان‌المسلمین در روابط منطقه‌ای ایران با ترکیه و عربستان سعودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی کرج

چکیده

جنبش‌های اسلامی جنبش‌های مردمی و سازمان‌یافته‌ای هستند که هدف و راهبرد آن‌ها اجرای دستورات جامعه با دستورات شرع در همه ابعاد سیاسی، فکری، اجتماعی و اقتصادی است. استعمار غرب، انحطاط فکری و استبداد عامل شکل گیری این جنبش هاست. جنبش اخوان المسلمین قدرتمندترین جنبش در بین جنبش های اسلامی است که همزمان با پیروزی انقلاب به قدرت رسید. همچنین از نظر ارتباط جنبش اخوان المسلمین با ایران، عربستان سعودی و ترکیه، بررسی این جنبش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحلیل انجام شده در این پژوهش، حاصل ساخت اطلاعات توصیفی به دست آمده از مطالعات قبلی است، به طوری که با تحلیل استراتژی جنبش های اسلامی به ویژه اخوان المسلمین، می توان روابط سیاسی ایران را با ترکیه و عربستان سعودی به درستی برقرار کرد. با بررسی تأثیر استراتژی اخوان بر روابط ایران و ترکیه و عربستان، متوجه می‌شویم که ترکیه طرفدار اسلام میانه‌رو و همسو با ایران است و عربستان سعودی مروج اسلام افراطی یا وهابیت است و در تضاد با ایران و ترکیه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of Islamic movements with the approach of the Muslim Brotherhood in the regional relations of Iran with Turkey and Saudi Arabia

نویسندگان [English]

  • mohammad javad faramarzifard 1
  • mir ebrahim sadigh 1
  • saeed moghimi 2
1 Faculty of Law and Political Science, Department of Political Science, Karaj Branch of Islamic Azad University,
2 Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University of Karaj
چکیده [English]

Islamic movements are popular and organized movements whose goal and strategy is to implement the orders of the society with the orders of Sharia in all political, intellectual, social and economic dimensions. Western colonialism, intellectual degeneration and tyranny are the causes of these movements. The Muslim Brotherhood movement is the most powerful movement among the Islamic movements that came to power at the same time as the victory of the revolution. Also, in terms of the connection of the Muslim Brotherhood movement with Iran, Saudi Arabia and Turkey, the investigation of this movement is of particular importance. The analysis carried out in this research is the result of the construction of descriptive information obtained from previous studies, so that by analyzing the strategy of Islamic movements, especially the Muslim Brotherhood, it is possible to correctly establish Iran's political relations with Turkey and Saudi Arabia. By examining the influence of the Brotherhood's strategy on the relations between Iran, Turkey and Saudi Arabia, we find that Turkey supports moderate Islam and aligns with Iran, and Saudi Arabia promotes extreme Islam or Wahhabism and is in conflict with Iran and Turkey

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy of Islamic Movements
  • Islamic Revolution of Iran
  • Constructivism
  • Saudi Arabia
  • Turkey