شواهد تاریخی ـ معرفتی نظریه امام خمینی در هویتِ تعلیمْ بنیادِ تشیع در ایران

نویسندگان

1 استادیار اندیشه سیاسی اسلام گروه علوم سیاسی تربیت مدرس

2 فوق لیسانس تاریخ تشیع.

چکیده

دوگانه تشیع و هوّیتِ ملی در ایران با نسبت‌های مختلفی مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. پژوهش حاضر مطابق نظر امام خمینی بر آن است که تشیع در ایران از سوی سلطنت صفوی با مؤلفه‌های زور یا اجبار، «اتفاق» نیفتاده، بلکه در فرایند زمان براساس تعلیم و ارشاد علما «ساخته» شده است؛ اگرچه نهاد سلطانی پس از رسمیت مذهب تشیع و هوّیت ملی شیعی در سرحدات ایرانی به سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی مبادرت کرد، اما هویت ملی شیعی و بسط آن از ما قبل سلطنت صفوی و از طریق «سیاست‌های تعلیمی ـ ارشادی» عالمان و متفکران دینی آغاز و پس از آن با تأییدات و تعلیمات علما، سیاست‌گذاری‌های فرهنگی کارگزاران صفوی نیز بسط و تعمیق یافت. نتیجه اینکه صفویه نه‌تنها علّت تکوین فکر و هویت شیعی نیست، بلکه خود صفویه و ملیت شیعی محصول تکاپوی تشیعِ تعلیمْ بنیاد و ارشادْ محور است که در مؤلفه‌های گوناگون و متعددی عینیت معرفتی، اجتماعی و سیاسی پیدا کرد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historico-Epystemological Evidences of Imam Khomeini`s View on the Essence of Teaching Shiite Foundation in Iran

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Zare`i 1
  • Ro`ya Fathalibeik 2
1 Assistant professor at Tarbiat Modares University.
2 AM of Shi`ite history
چکیده [English]

The twofold of Shi`ism and Iranian national identity have been viewed differently. The paper has taken the same view
as Imam Khomeini`s on appearance of Shiism in Iran by scholars` leading and teaching during the process of time, not
by Safavid`s force and obligation; though having established Shi`ism as the formal religion and Shi`ite national identity in Iran turned to governmental and administrative dicisions. Yet, Shi`it scholars` educational and leading policies had
began and spread the Shiite national identity before Safavid kingdom and, then, were more spread and rooted by Safavid
cultural policies and scholars` confirmation and propagation. Therefore, one may not consider Safavid kingdom as the
cause of Shiism`s establishment; rather, Safavid dynasty itself and Shi`ite nationality were founded and rooted in the
shadow of Shi`ite scholars` educational and guidance and, epistemologically, socially and politically objectified in various and different components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shiism
  • National Identity
  • Safavid Dynasty
  • EducationalGuidance Politics
  • Prosses Like Politics
  • Project Politics