کلیدواژه‌ها = مشروعیت جمهوری اسلامی ایران
رهیافت "هستی شناختی" پیرامون ظرفیت ها و مؤلفه های شکل دهنده تمدن ایرانی- اسلامی در نظام مردم سالاری دینی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 57-76

فاضل شادمانی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ محمدباقر خرمشاد؛ سوسن صفاوردی