داوران

لیست داوران مقالات:

شماره 30:

1-      ابراهیم کلانتری؛ دانشگاه تهران

2-      محمداسماعیل نباتیان؛ دانشگاه تهران

3-      غلامعلی سلیمانی؛ دانشگاه تهران

4-      جواد حق گو؛ دانشگاه تهران

5-      منوچهر محمدی؛ دانشگاه تهران

6-      یعقوب توکلی؛ دانشگاه معارف اسلامی

7-      محمد شفیعی فر؛ دانشگاه تهران

8-      مصطفی ملکوتیان؛ دانشگاه تهران

9-      محمدصادق کوشکی؛ دانشگاه تهران

10-  علی عسگری یزدی؛ دانشگاه تهران

11-  سیدحسن علیانسب؛ دانشگاه تبریز

12-  روح الله شاکری زواردهی؛ دانشگاه تهران

13-  علی اسماعیلی؛ دانشگاه تهران

 

شماره 31:

1-      محمداسماعیل نباتیان؛ دانشگاه تهران

2-      عباس اسدی؛ دانشگاه عللامه طباطبائی

3-      سید محمدرضا موسوی، دانشگاه آزاد اسلامی

4-      محمدرضا الفی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

5-      سید جواد امام جمعه زاده؛ دانشگاه اصفهان

6-      غلامرضا خواجه سروی؛ دانشگاه علامه طباطبائی

7-      جلیل دارا؛ دانشگاه تربیت مدرس

8-      امیرعلی کتابی؛ دانشگاه تهران

9-      شریف لک زایی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

10-  محمدرادمرد؛ دانشگاه مازندران

11-  علی اسماعیلی؛ دانشگاه تهران

12-  محمدرضا مرندی؛ دانشگاه شهید بهشتی

13-  علی شیرازی؛ دانشگاه شیراز

14-  محمدرضا حسینی؛ دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی

 

شماره 32:

1-      جلال درخشه؛ دانشگاه امام صادق(ع)

2-      سیدجلال دهقانی فیروز آبادی؛ دانشگاه علامه طباطبائی

3-      ابراهیم کلانتری؛ دانشگاه تهران

4-      محمدرضا مجیدی*؛ دانشگاه تهران (داور پابلونر)

5-      سیدمهدی ساداتی نژاد؛ دانشگاه تهران

6-      عبدالرضا سیف؛ دانشگاه تهران

7-      یحیی فوزی*؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (داور پابلونز) 

8-      مجید مختاریان پور؛ دانشگاه تهران

9-      مرتضی شیرودی؛ پژوهشگاه امام صادق(ع)

10-     علیرضا زرگر؛ دانشگاه انتظامی امین

11-     ناصر جمال زاده؛ دانشگاه امام  صادق(ع)

12-     محمدحسین جمشیدی ها؛ دانشگاه تهران

13-  محمدباقر خرمشاد؛ دانشگاه علامه طباطبائی

14-  غلامحسین الهام؛ دانشگاه تهران

15-  محمد نصیری؛ دانشگاه تهران

16- شهریار فرجی نصیری؛دانشگاه لرستان

 

 

شماره 33:

1-      سمانه کشور دوست؛ دانشگاه تهران

2-      جواد حق گو؛ دانشگاه تهران

3-      سیدحسن قاضوی؛ دانشگاه تهران

4-      غلامعلی سلیمانی؛ دانشگاه تهران

5-      محمد قربانی گلشن آبادی، دانشگاه خوارزمی

6-      رضا نصیری؛ دانشگاه تهران

7-      محمد شفیعی فر؛ دانشگاه تهران

8-      فواد ایزدی؛ دانشگاه تهران

9-      ابراهیم کلانتری؛ دانشگاه تهران

10-  محمد نصیری؛ دانشگاه تهران

11-  منوچهر محمدی؛ دانشگاه تهران

12-  یعقوب توکلی؛ دانشگاه معارف قم

13-  جعفر عظیم زاده؛ دانشگاه جامع امام حسین(ع)

14-  یحیی کمالی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

شماره 34 :

1-      جواد حق گو؛ دانشگاه تهران

2-      سید محمدعلی تقوی؛ دانشگاه فردوسی مشهد

3-      محمدمهدی اسماعیلی؛ دانشگاه تهران

4-      یعقوب توکلی؛ دانشگاه معارف قم

5-      غلامعلی سلیمانی؛ دانشگاه تهران

6-      سمانه کشوردوست؛ دانشگاه تهران

7-      منصور میراحمدی؛ دانشگاه شهید بهشتی

8-      محمدتقی قزلسفلی؛ دانشگاه مازندران

9-      حسین اله کرم؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

10-  عباسعلی رهبر؛ دانشگاه علامه طباطبایی

11-  ابراهیم کلانتری؛ دانشگاه تهران

12-  سیدجواد امام جمعه زاده؛ دانشگاه اصفهان

13-  علی اشرف نظری؛ دانشگاه تهران

 

 

شماره 35:

1-      غلامرضا خواجه سروی؛ دانشگاه علامه طباطبایی

2-      علیرضا زرگر؛ دانشگاه علوم انتظامی امین

3-      ابراهیم کلانتری؛ دانشگاه تهران

4-      محمدشفیعی فر؛ دانشگاه تهران

5-      زاهدغفاری هشجین؛ دانشگاه شاهد

6-      امیرعلی کتابی؛ دانشگاه تهران

7-      محمداسماعیل نباتیان؛ دانشگاه تهران

8-      علی نجات بخش؛ دانشگاه ژیام نور

9-      جلیل دارا؛ دانشگاه تربیت مدرس

10-  محمدرضا مرندی؛ دانشگاه شهید بهشتی

11-  امید وقوفی؛ دانشگاه جامع امام حسین(ع)

12-  مصطفی ملکوتیان؛ دانشگاه تهران

 

 

شماره 36:

1-      علی عسگری یزدی؛ دانشگاه تهران

2-      مجتبی شریعتی؛ دانشگاه یاسوج

3-      ابراهیم کلانتری؛ دانشگاه تهران

4-      محمد قربانی گلشن آباد؛ دانشگاه خوارزمی