پژوهش های انقلاب اسلامی (ROIR) - اهداف و چشم انداز