پژوهش های انقلاب اسلامی (ROIR) - راهنمای نویسندگان