پژوهش های انقلاب اسلامی (ROIR) - فرایند پذیرش مقالات