شماره جاری: دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 257-510 
5. نقش زندگی سیاسی در رهبری و شناخت سیاسی امام خمینی

صفحه 97-125

سید محمدوهاب نازاریان؛ غلامرضا خواجه سروی؛ مهدی شاهین


6. پیامدهای تقابل ایران و آمریکا

صفحه 126-149

یدالله سپهری؛ مصیب عباسی؛ سید حسن حسینی آهنگری