الگوی حکمرانی خوب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه الگوی حکمرانی خوب و کارایی و اثربخشی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بوده است. روش این تحقیق اسنادی و تحلیل محتوای بیانیه گام دوم با استفاده از کدگذاری باز و مشورت با نخبگان در ارائه الگوی نهایی می­باشد. در تطبیق با شاخص­های کارآیی و اثربخشی در حکمرانی خوب با متن بیانیه گام دوم، مولفه­های هر بخش احصاء و مدل مفهومی نهایی طراحی شد. طبق نتایج این تحقیق، در حوزه­های کارآیی و اثربخشی اقتصادی و سیاسی - اجتماعی، الگوی حکمرانی خوب در گام دوم مبتنی بر مولفه­های مدیریت جهادی، استفاده از ظرفیت­های طبیعی و انسانی، نظریه نظام انقلابی، مردم سالاری دینی، خودسازی، جامعه سازی، تمدن سازی نوین اسلامی، تضمین آزادی ­های فردی و اجتماعی، عدالت و مبارزه جدی با مفاسد قتصادی، نفی تصدی­گری دولت، مردمی کردن اقتصاد، تقویت تولید، ملازمت اخلاق و معنویت، ثبات و امنیت می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The model of good governance in the statement of the second step of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • اا ا 1
  • hajieh Rajabi Farjad 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model of good governance and efficiency and effectiveness in the statement of the second step of the Islamic Revolution. The method of this documentary research and analysis of the content of the statement is the second step using open coding and consultation with the elite in presenting the final model. In accordance with the efficiency and effectiveness indicators in good governance with the text of the second step statement, the components of each statistical section and the final conceptual model were designed. According to the results of this study, in the fields of efficiency and effectiveness of economic and socio-political, the model of good governance in the second step based on the components of jihadi management, use of natural and human capacities, revolutionary system theory, religious democracy, self-improvement , Socialization, modern Islamic civilization, guarantee of individual and social freedoms, justice and serious struggle against economic corruption, denial of state ownership, popularization of the economy, strengthening production, moral and spirituality, stability and security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • Efficiency
  • effectiveness
  • statement of the second step of the Islamic Revolution