انقلاب مستمر؛ راهبردی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران.

2 کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران.

چکیده

انقلاب­ها می­آیند، نه این که ساخته شوند. اما اگر انقلابی چون انقلاب اسلامی، ساخته شود، به بنیادی تبدیل می­گردد، که به تنهایی گام­های بعدی خود را خویش می­سازد! ولی چگونه؟ انقلاب مستمر، مفهومی است که با بسط آن می­توان به سوال مذکور پاسخ داد. اما، چنانچه با این سوال مواجه باشیم که چگونه می­توان به تحقق گام دوم انقلاب اسلامی نائل آمد؟ پاسخ فرضی آن است که با انقلاب مستمر، نه به معنای سوسیالیستی، بلکه به مفهومی در تراز انقلاب اسلامی، می­توان بدان دست یافت. ولی همین بررسی، نیازمند روشی نو است، که با ساختن یک مبنای نظری از رهبری انقلاب، در گفتار نخست بیانیه گام دوم فراهم آمده است. انقلاب مستمر در تراز انقلاب اسلامی، پنج مؤلفه حرکت انقلابی و ارزشی، مقاومت، خودسازی و تمدن­سازی انقلابی را دربرمی­گیرد که در یک نظام سلسله مراتبی به تقویت و تحقق همدیگر کمک می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Continuous revolution; A Strategy in Realizing the Statement of the Second Step of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • morteza shirody 1
  • mohamadtaghi poortaher 2
1 imam sadiq research instiute for islamic seicieces-qom
2 imam sadegh research center
چکیده [English]

Revolutions come, not to be made. But if a revolution like the Islamic Revolution is built, it will become a foundation, which alone will take its next steps! But how? Continuous revolution is a concept that can be used to answer this question. However, if we are faced with the question of how to achieve the second step of the Islamic Revolution? The hypothetical answer is that with a continuous revolution, not in the socialist sense, but in a concept at the level of the Islamic revolution, it can be achieved. But this study requires a new method, which, by building a theoretical basis for the leadership of the revolution, is provided in the first speech of the second step statement. Continuous Revolution At the level of the Islamic Revolution, the five components of the revolutionary movement and values ​​include resistance, self-improvement and revolutionary civilization, which help to strengthen and achieve each other in a hierarchical system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Continuous Revolution
  • Second Step Statement
  • Islamic Revolution
  • supreme leader