تحلیل گفتمان بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی: ضرورت ایجاد یک نظام رفتاری برای اقدام فراگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 بخش مدیریت آموزشی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل گفتمان بیانیه گام دوم انقلاب به منظور ایجاد یک نظام رفتاری برای اقدام است. این پژوهش از نظر طرح، کیفی و از نوع تحلیل گفتمان بوده و از نظر هدف در زمره پژوهش‏­های بنیادی قرار می­‏گیرد و با روش تجزیه و تحلیل مضمون انجام شده است. در پژوهش حاضر قلمرو پژوهش متن بیانیه گام دوم انقلاب و تحلیل بر مبنای این سند صورت پذیرفته است. به منظور تصدیق اعتبار ‌داده‌­های پژوهش از مفاهیمی همچون باورپذیری، قابل دفاع بودن و امانتداری استفاده شد. یافته‌­های پژوهش حاکی از آن است که گفتمان گام دوم انقلاب به مثابه یک نظام رفتاری در قالب مضامین مفهومی، ساختاری و عملکردی قابل تبیین می­‌باشد. از‌این‌رو بعد مفهومی شامل مؤلفه­‌هایی از قبیل درک معنای گام دوم انقلاب، هدف، ضرورت و راهکارها می‌­باشد. در بعد ساختاری مؤلفه­‌هایی از قبیل جهت‌­گیری راهبردی، طرح سازمانی و بستر فرهنگی اهمیت می­‌یابند. نهایتاً در بعد عملکردی نیز مؤلفه­‌هایی شامل فعالیت­‌های اصلی (مرکزی)، اقدامات زمینه­‌ساز و ملاحظات عملکردی قابل تبیین می­‌باشد. با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر عملی ‌سازی بیانیه گام دوم انقلاب و ضرورت کاربست الگویی کاربردی و از سوی دیگر با توجه به عدم وجود نظام رفتاری برای اقدام فراگیر، نظام رفتاری ارائه شده در این پژوهش و تلویحات کاربردی آن می­تواند به عنوان مبانی برای عمل مورد مداقه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis of the Statement of the Second Step of the Islamic Revolution: The need to create a behavioral system for inclusive action

نویسندگان [English]

  • jafar torkzadeh 1
  • mahdi sadeghi sooraki 2
  • majed shabanifard 1
1 Department of Educational Management, School of Education and Psychology, Shiraz University
چکیده [English]

Discourse Analysis of the Statement of the Second Step of the Islamic Revolution:
The need to create a behavioral system for inclusive action
The purpose of the present study is to analyze the discourse of the statement of the second step of the revolution in order to create a behavioral system for action. This research is qualitative and discourse analysis in terms of design and is among the basic researches in terms of purpose and has been done by content analysis method. In the present study, the field of research of the text of the statement of the second step of the revolution and the analysis has been done based on this document. In order to validate the research data, concepts such as reliability, defensibility and trustworthiness were used. The research findings indicate that the discourse of the second step of the revolution as a behavioral system can be explained in the form of conceptual, structural and functional themes. Therefore, the conceptual dimension includes components such as understanding the meaning of the second step of the revolution, purpose, necessity and solutions. In the structural dimension, components such as strategic orientation, organizational plan and cultural context are important. Finally, in the functional dimension, components including main (central) activities, contextual actions and performance considerations can be explained. Considering the Supreme Leader's emphasis on the implementation of the statement of the second step of the revolution and the necessity of using a practical model, and on the other hand, due to the lack of a behavioral system for inclusive action, the behavioral system presented in this study and its practical implications can be Examine the basics for action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statement of the second step of the revolution
  • behavioral system
  • discourse analysis
  • content analysis