تحلیل تطبیقی دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی با آرمان‌های سیاسی آن (با تاکید بر محورهای بیانیه گام دوم انقلاب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور، تهران،ایران

چکیده

یکی از موضوعات اساسی که همواره در حوزه انقلاب­‌ها مورد سوال و چالش قرار می­‌گیرد، دستاوردها و میزان دستیابی به اهداف و آرمان­‌های انقلاب است که پاسخگویی صحیح و علمی به این پرسش اساسی می­تواند موجب حفظ و تداوم انقلاب و ارزش­های ایجاد شده ‌باشد. پرداختن به چنین موضوعی در چهل سالگی انقلاب اسلامی با توجه به ماهیت ایدئولوژیک آن ضرورت دارد. نظر به اهمیت این موضوع و نیز با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تحلیل علمی گفتمان بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توسط دانشگاه­ها، هدف از این پژوهش، تبیین و تحلیل تطبیقی دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی با آرمان­های سیاسی مندرج در قانون اساسی با تاکید بر محورهای بیانیه گام دوم انقلاب است. نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی و مشتمل بر سه سوال است و داده­ها با روش تحلیل محتوا از منابع مورد نظر استخراج شده است. بر اساس یافته­های تحقیق، انقلاب اسلامی از بین16 آرمان مهم خود، 14 آرمان را تحقق بخشده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که جمهوری اسلامی توانسته است اغلب آرمان­های سیاسی خود را که در قانون اساسی آن تجلی یافته است، محقق سازد ولی لازم است برای تحقق کامل آرمان عدالت اجتماعی و ایجاد تمدن نوین اسلامی تلاش بیشتری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of the political achievements of the Islamic Revolution with its political ideals (Emphasizing the axes of the statement of the second step of the revolution)

نویسنده [English]

  • Zahra Foroutani
1 . Assistant Professor, Faculty of Management, Economics and Accounting, PayameNoor University,Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the main issues that are always questioned and challenged in the field of revolutions is the achievements and the degree of achievement of the goals and ideals of the revolution that the correct and scientific answer to this basic question can lead to the preservation and continuation of the revolution and Values ​​created. Addressing such an issue in the fortieth anniversary of the Islamic Revolution is necessary due to its ideological nature. Given the importance of this issue and also considering the emphasis of the Supreme Leader on the scientific analysis of the discourse of the statement of the second step of the Islamic Revolution by universities, the purpose of this study is to explain and comparative analysis of the political achievements of the Islamic Revolution with political ideals The second step of the revolution, with emphasis on the axes of the statement. The type of research is descriptive-analytical and consists of three questions and the data are extracted from the desired sources by content analysis method. According to the research findings, the Islamic Revolution has realized 14 of its 16 important ideals. The results of the research show that the Islamic Republic has been able to realize most of its political ideals, which are manifested in its constitution, but it is necessary to make more efforts to fully realize the ideal of social justice and the creation of a new Islamic civilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statement of the Second Step of the Revolution
  • comparative analysis
  • Political Achievements of the Islamic Revolution
  • Political Ideals of the Islamic Revolution
  • constitution of the Islamic Republic