تحلیل گفتمانی رویکرد واگرایی آیت الله خامنه ای نسبت به نظام سلطه آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

ز ظهور و بروز انقلاب اسلامی تا کنون شاهد چالش جدی انقلاب اسلامی با نظام سلطه آمریکا در حوزه های داخلی، منطقه ای و بین المللی می باشیم. شناخت ماهیت حقیقی مکنون در انقلاب اسلامی و همچنین آشنایی با ذات اهریمنی نظام سلطه آمریکا،‌ کمک قابل توجهی در فهم چالش میان این دو گفتمان می کند. بدین جهت در پی پاسخ به این سوال هستیم که " گفتمان واگرایی آیت الله خامنه ای با نظام سلطه آمریکا از چه مبنا و ماهیتی برخوردار است؟" لذا با استفاده از مدل تحلیل گفتمان - متأثر از نظریه‌ی اندیشمندانی چون لاکلائو و موفه- و بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی موضوع پرداختیم. یافته های پژوهش حاضر حکایت از این دارند که آیت الله خامنه ای،‌در عرصه سیاست خارجی،‌ "استکبار ستیزی" را دال مرکزی انقلاب اسلامی دانسته و بر مبنای اصول سیاسی بر آمده از قرآن،‌ روایات،‌ سیره عملی ائمه معصومین و گفتار و رفتار امام خمینی(ره)، گفتمان نظام سلطه آمریکا،‌ با دال مرکزی " لیبرال دموکراسی" را خطر جدی بشریت، دیانت، جامعه و جهان دانسته و بدین جهت رویکرد واگرایانه نسبت به آن اتخاذ نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis of Divergence Approach of Ayatollah Khamenei toward Authoritarian System of USA

نویسنده [English]

  • rahmat abbastabr moghri
assistance of political science in University of mazandaran
چکیده [English]

Since beginning of Islamic revolution of Iran tile now we saw the serious challenge of Islamic revolution toward authoritarian system of USA in internal, regional and international area. The recognition of real nature of Islamic revolution and devilish nature of authoritarian system, will remarkable help to understanding of challenge between those discourses. So, the main question in this research is; what is the basis and essence of divergence discourse of Ayatollah Khamenei toward authoritarian system? So, we answer this question by discourse theory and according to descriptive-analytic method. The findings of this research are; in Ayatollah Khamenei’s thought, anti-theocracy is the nodal point of Islamic revolution discourse and in basis of Islamic elements originated in Quran, narratives, Sireh of Imams and speech of Imam Khomeini, the discourse of authoritarian system of USA whit nodal point of liberal democracy is serious danger for humanity, honesty, society and world. So, he’s approach toward authoritarian system of USA is divergence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse Analysis
  • Authoritarian System
  • Political Islam
  • Anti-Theocracy
  • Divergence Approach