مطالعه علم سنجی فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی طی سال های 1400-1391

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته علم اطلاعات

2 دکتری علم اطلاعات، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران.

3 کارشناسی ارشد علم سنجی دانشگاه یزد، یزد، ایران.

4 عضو هیات علمی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران.

چکیده

استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی به عنوان ابزاری برای ارزیابی و تحلیل پژوهش‌ها در موضوعات مختلف، همواره مورد توجه بوده است؛ اما در حوزه انقلاب اسلامی، با وجود اهمیت آن، پژوهشی که به ارزیابی بروندادهای علمی منتشر شده در نشریات این حوزه پرداخته باشد، یافت نشد. هدف پژوهش حاضر تحلیل و دیداری‌سازی برونداد علمی فصلنامه پژوهش-های انقلاب اسلامی از نظر شاخص‌های علم‌سنجی طی سال‌های 1391 تا 1400می‌باشد. داده‌های لازم از وبگاه نشریه استخراج و پس از یکدست‌سازی اسامی و کلیدواژگان، وضعیت نشریه با استفاده از نرم‌افزارهای علم‌سنجی تعیین و ترسیم شد. بررسی الگوهای تألیف مقالات نشان داد که الگوی سه نویسندگی یا همکاری میان سه پژوهشگر از یک یا سه سازمان با 53/48 درصد از بیشترین فراوانی برخوردار بوده است. شبکه هم نویسندگی مقالات مورد بررسی از 132 گره و 162 یال (پیوند) تشکیل شده است. بزرگترین مؤلفه هم نویسندگی 20 گره (نویسنده) دارد. در رابطه با شاخص‌های مرکزیت نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ابراهیم کلانتری، علیرضا گلشنی و محمدرضا مجیدی در دو شاخص مرکزیت نزدیکی و بینابینی موقعیت خود را حفظ کرده‌اند. در مورد همکاری‌های بین سازمانی، بخش قابل توجهی از مقالات منتشر شده در این فصلنامه متعلق به پژوهشگران دانشگاه تهران بوده است. کلیدواژه انقلاب اسلامی با 103 بار تکرار بیشتر مورد توجه پژوهشگران بوده است. استفاده از تحلیل خوشه‌بندی سلسله مراتبی به منظور شناسایی ساختار فکری حاکم بر موضوع انقلاب اسلامی منجر به شکل‌گیری تعداد 11 خوشه موضوعی گردید. ساختار فکری ترسیم شده در این پژوهش می‌تواند دست اندرکاران نشریه پژوهش‌های انقلاب اسلامی را در بررسی مقالات و توسعه متوازن موضوعات مورد نیاز و رسیدن به اهداف نشریه یاری دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientometrics Study of the Quarterly Journal of Islamic Revolution Research during 2012 to 2021

نویسندگان [English]

  • Zahra Namvar 1
  • Vida Seifouri 2
  • Esmaeil Bigdeloo 3
  • Narjes Vara 4
1 Ph.D in Information science
2 Ph.D in Information science, Department of Information Science, Faculty of Social Science, University of Razi,
3 Scientometrics, Yazd University
4 Faculty of RICeST
چکیده [English]

The use of scientometrics indicators as a tool for evaluating and analyzing research on various topics has always been considered; However, in the Islamic revolution field, despite its importance, no research was found that evaluated the scientific outputs published in the journals of this field. The purpose of this study was to analyze and visualize the scientific output made by Quarterly Journal of Islamic Revolution Research from a scientometrics perspective during 2012 to 2021. By extracting needed data from journals website and unifying names and keywords, the journal status was determined and made visualized by applying some scientometrics software packages. Studying the essay patterns of articles showed that three authors pattern or collaboration between three researchers from one or three organizations with 48.53% had the highest frequency. The articles co-authorship network consists of 132 nodes and 162 lines. The largest co-authorship component has 20 nodes. The results indicate Ebrahim Kalantari, Alireza Golshani and Mohammad Reza Majidi have maintained their position in closeness and between centrality. Regarding inter-organizational cooperation, a significant part of the articles belonged to University of Tehran researchers. The Islamic revolution with 103 frequently has been more considered by researchers. The use of hierarchical clustering analysis to identify the intellectual structure of Islamic revolution field led to 11 subject clusters. The intellectual structure outlined in this research can help the journal of Islamic Revolution Research in reviewing articles and balanced development of required topics and achieving the journal goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quarterly journal of Islamic revolution research
  • scientometrics
  • co-word
  • co-authorship
  • Islamic revolution