ریشه ها و علل ایران هراسی در اتحادیه اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین الملل، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 استادیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

3 دانشجوی دوره دکتری، گروه روابط بین‌الملل، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران.

چکیده

با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، اسلام هراسی ابعاد گسترده تری یافته و در قالب "ایران هراسی" نیز درک   می شود. پیش از به کارگیری گستردة پدیدة «اسلام هراسی»، بحث‌های شرق شناسی، به طور کلی، نوعی از اسلام‌هراسی را به گونه‌ای دیگر، مطرح می‌کردند. علاوه بر آن، گرایش‌های بیگانه ترسی  و نژاد‌پرستی‌ در دنیای معاصر به ویژه در اروپا حضور گسترده‌ای داشته‌اند. این مقاله در پی شناخت و معرفی ریشه ها و علل ایران هراسی در اتحادیه اروپا می باشد.به نظر می رسد علاوه بر بیگانه‌هراسی با قدمت طولانی در فرهنگ غربی و ارتباط تنگاتنگی که با مسئله اسلام‌هراسی دارد و همچنان مقدمه و پیش‌شرط موفقیت در ترویج ایران هراسی به شمار می‌رود، یکی دیگراز منابع اصلی تشدید و گسترش ایران هراسی در اروپا ، وجود گروه های ذی نفوذ و لابی اسرائیلی هستند که همواره تلاش نموده اند افکار عمومی و ذهن نخبگان، سیاست مداران و تصمیم گیرندگان غربی رانسبت به ایران تخریب و چهره این کشور را مشوش نشان دهند. به عبارتی می توان تاکید کرد که "ایران هراسی"، اساسا راهبردی است که با هدف جلوگیری از بسط انقلاب اسلامی در جهان اسلام و در بین ملل دیگر طراحی شده است. بدین معنا که در نتیجه هراس از ایران، جامعه جهانی اعم از اروپا و به ویژه مسلمانان نه تنها از انقلاب اسلامی ایران، بلکه از هر انقلابی با نام و عنوان اسلام، هراسان شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Roots & Causes of Iranophpobia in Europe

نویسندگان [English]

  • Davoud Kiani 1
  • Mahdi Javdani Moqaddam 2
  • Mohammad Ghalenoie 3
1 ssociate Professor at International Relations Dep., Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Assistant Professor at International Relations Dep., Imam Sadiq (AS) University, Tehran, Iran.
3 PhD Student, Department of International Relations, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran.
چکیده [English]

Roots and Causes of Iranophobia in Europe

Today, western media air a wave of distortion against Iran. One of their presumed goals in depicting this distorted picture is to intensify “Iranophobia” throughout the West-Asia region and worldwide. Imam Khamenei, the Supreme Leader of the Islamic Revolution, has repeatedly pointed to the issue of Iranophobia and highlighted the fact that Washington uses the ploy of Iranophobia to sell weapons to Arab countries and to make Muslims neglectful of the Zionist regime.Nations do not hold animosity against Iran. Not even Western nations hold enmity against Iran. They might spread propaganda to promote Iranophobia and Islamophobia. They might propagate Islamophobia in certain places and Iranophobia and Shia-phobia in other places. They might make such efforts, but wherever the truth becomes clear to the people, not only will they not show enmity towards the Islamic Republic, but they will also embrace and support such movements by nations. It is the oppressive powers and the pharaohs of the world that show enmity. This enmity is like that which Pharaoh showed towards Musa [Moses]. He knew that Moses was right. He knew that.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranophobia
  • soft power
  • Isalamophobia
  • European union
  • cultural diplomacy
1.    ادیب، مصطفی، 1388 . تفکر شیعی و پدیده جهانی شدن، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
2.    اشرف نظری، علی 1395. فرایندهای هویتی در غرب و بازنمایی سیاستگذاری مبتنی بر هراس: درک زمینه های اسلام هراسی، سیاستگذاری عمومی، پاییز 1395 , دوره  2 , شماره  3 ; ص 119 تا ص 140 . 
3.    آقایی،سید داود .جایگاه اتحادیه اروپایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،انتشارات میزان،چاپ اول،1394
4.    امانلو ،حسین (1395)، گفتمان سازی غرب در بهره گیری از؛ اتهام تروریسم دولتی علیه جمهوری اسلامی ایران، مطالعات بیداری اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان 1395 شماره 10
5.    برزین ، سعید(١٣٧٤)، زندگینامۀسیاسی مهندس مهدی بازرگان، تهران: مرکز.
6.    بزرگمهری،مجید و عزیزی، علی (1392)؛ چالش حقوق بشر در روابط اتحادیه اروپایی با جمهوری اسلامی ایران از نگاه اسناد اتحادیه اروپا،  فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل ،  دوره نخست، شماره هفتم، بهار 1392 ، صص 115-79.
7.    بی نا(1390)، توطئه ترور سفیر عربستان و ادعای امریکا،ترجمه محمدفرزاد ابراهیمی، دوماهنامه سیاسی راهبردی چشم انداز ایران، آبان و آذر، ش 70.
8.    جرجیس، فواز (1382)، امریکا و اسلام سیاسی، ترجمه سیدمحمدکمال سروریان، تهران ، پژوهشکده
9.    مطالعات راهبردی.
10.    خانی ، محمدحسن ،دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها،مجله دانش،پاییز وزمستان 1384.
11.    (امام) خمینی، روح اله(1378)، صحیفه امام، تهران. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
12.    روا، الیویه (١٣٧٨)، تجربۀ اسلام سیاسی، تهران: مرکز انتشارات بین المللی صدرا.
13.    زاد علی، مهدی، میرحسینی، فرشته (1396)، ریشه های ایران هراسی از نگاه افکار عمومی و جهان، فصلنامه سیاست خارجی، سال سی و یکم ، شماره 2 ، صص 182 – 1
14.    ساعد، نادر(1389)، منابع حقوق مبارزه با تروریسم در ایران، تهران: خرسندی.
15.    سعید، بابی (١٣٧٩)، هراس بنیادین اروپامداری و ظهور اسلام گرایی، مترجمان: غلام رضا جمشیدیها و موسی عنبری، تهران: دانشگاه تهران.
16.    شاه علی، احمدرضا (1385)، انقلاب دوم(تسخیرلانه جاسوسی امریکا، آثار و پیامدها)، تهران، مرکز اسناد
17.    انقلاب اسلامی.
18.    شجاعی، کاوه ) 1386 (، انفجار در پرونوه لاکربی، روزنامه اعتماد ملی، شماره 401، 11 تیر
19.    شیرغلامی، خلیلی (1390)؛ «اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی: ده سال پس از حادثه 11 سپتامبر»، سیاست خارجی، شماره پیاپی 99: زمستان.
20.    گلشن پژوه، محمود رضا ( 1390.) پرونده هسته ای ایران: روندها و نظرها، چاپ اول، تهران : مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران .
21.    لینکلیتر، آندرو (1386)، نوواقع گرایی، نظریه انتقادی و مکتب برسازی، سیاست خارجی، سال بیست و دو، شماره 85..
22.    مجیدی، محمدرضا و صادقی، محمد مهدی( 1393)، اسلام هراسی غربی،انتشارات دانشگاه امام صادق، تهران.
23.    نرگسی علی پور، زهرا( 1393).پایان نامه کارشناسی ارشد،"اندیشه ایران هراسی و بازتولید آن در سیاست خارجی امریکا در دوران ریاست جمهوری اوباما"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
24.    هادیان، ناصر(1382)، سازه انگاری: از روابط بین الملل تا سیاست خارجی، سیاست خارجی ،
25.    سال هفده ، شماره 68.
26.    Spector, Stephan (2009). Evangelicals and Israel. New York: Oxford University Press.
27.    Yıldız, Uğur Burç (2014-08-01). "The Influence of the European Friends of Israel on the Members of the European Parliament". Alternatives: Turkish Journal of International Relations.
28.    Neufeld, M. (1994), Reflexivity and international relations theory. Beyond
29.    Positivism: Critical Reflections on International Relations, London:
30.    Lynne Rienner, 11-35.