آینده‌ پژوهی انقلاب اسلامی ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دوره دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

آینده‌پژوهی به لحاظ هستی‌شناسی پست‌مدرن بوده و عدم قطعیت اصل حاکم بر آن است. هدف آینده‌پژوهی نه «پیش‌بینی» بلکه «درنظرگرفتن» است. آینده‌پژوهی مطالعة آینده‌هاست و سه آینده «ممکن»، «محتمل» و مطلوب(مرحج) را به صورت همزمان در نظر می‌گیرد. با تقسیم مطالعات انقلاب به سه قلمرو فلسفة انقلاب، تئوری‌های انقلاب و نتایج انقلاب، پژوهش حاضر، در قلمرو مطالعات نتایج انقلاب‌ها جای می‌گیرد و می‌کوشد با استفاده از تکنیک‌هایی که مطالعات آینده‌پژوهی در اختیار می‌گذارد، آیندة انقلاب اسلامی ایران را مورد مطالعه قرار دهد. تکنیک مورد استفاده در این پژوهش سناریونویسی است. در این راستا با در نظر گرفتن روند برنامه‌های اجرایی نیروهای اجتماعی مختلف فعال در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، در قالب سه سناریوی «استحاله انقلاب اسلامی»، «براندازی انقلاب اسلامی» و «ترقی و پیشرفت انقلاب اسلامی»، آینده‌های ممکن، محتمل و مرحجّ  پیش‌روی این انقلاب را بررسی می‌کند. از این سناریوهای سه‌گانه، دو سناریوی نخست، جزء آینده‌های نامطلوب و منفی قلمداد شده و سناریوی سوم نیز آیندة مطلوب و مثبت به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Revolution of Iran’s Future Studies

نویسندگان [English]

  • Saeed Haji Naseri 1
  • Najaf Sheikh Sarai 2
1 Assistant professor of Political Science Department of Tehran University
2 Ph.D. student of political science, University of Tehran
چکیده [English]

Future study is a postmodernist ontology and the uncertainty is its governing principle. The goal of future study is not to "predict" but "to take attention to". The future study is a study of the future and simultaneously, considers the three “possible”, “probable” and “desirable” future (preferable). By dividing the revolutionary
studies into three categories of revolutionary philosophy, theories of revolution and the results of revolution, the present study is in the field of studies of the results of revolutions and strives to study the
future of the Islamic revolution of Iran using the techniques of future studies. Accordingly, in this research, using the scenario planning - which is considered as one of the most important methods of future
studies – we are trying to predict the possible and probable future prospects of the Islamic Revolution of Iran and will review which one of them will be appear. In this regard, considering the existing and influential social forces in the field of politics in Iran, three scenarios are "transformation of revolution", "overthrow of revolution" and "progress and advancement of revolution".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scenario Planning
  • Islamic Revolution
  • Transformation
  • subversion
  • progression and advancement