انطباق‌ پذیری سیاست خارجی دولت‌ های پس از دفاع مقدس با اصول و ارزش های انقلاب اسلامی (با تأکید بر اصول استکبارستیزی، همگرایی اسلامی و منزلت گرایی)

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه بو علی سینا

2 استاد یار گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

سیاست خارجی جمهوری اسلامی مبتنی بر اصول و ارزش­‌های اسلامی - شیعی بنانهاده شد؛ و در سه دهه گذشته نیز این الگو، روندی همراه با تغییر و تداوم را حفظ کرده است. از یک ‌سو اصول، جهت­گیری­ و اهداف بنیادی سیاست خارجی نسبتاً پایدار و ثابت مانده است که موجب استمرار و ثبات نسبی آن گشته است و از طرف دیگر، تغییر و تحولات عینی و ذهنی در محیط­های سه­گانه داخلی، خارجی و روانی مستلزم انطباق تاکتیکی و ابزاری بوده است. لذا این تحقیق باهدف، بررسی رویکرد سیاست خارجی دولت­های پس از دفاع مقدس (حدفاصل سال­های 1368 تا 1392) با محوریت ارزش­ها و هنجارهای جمهوری اسلامی در سه بعد استکبارستیزی، منزلت افزایی و همگرایی اسلامی انجام پذیرفته است. روش تحقیق در این مقاله کیفی - کمی است. جامعه آماری این تحقیق شامل صاحب‌ نظران و اساتید دانشگاه و بهره‌­مندی از مصاحبه با کارگزاران سیاست خارجی در دوره­های مختلف هست که در شناسایی مؤلفه­های مورد مقایسه و در جمع­آوری داده­های نهائی پرسشنامه از نظرات آنها استفاده ‌شده است. بعد از طراحی پرسشنامه بومی شده، روایی محتوا با استفاده از نظرات خبرگان بررسی و بعد از چندین مرحله اصلاحات نسخه نهایی پرسشنامه تنظیم و توزیع گردید. همچنین مقدار آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه و برای تمام متغیرها مقداری بالاتر از 7/0 بوده است که نشان ‌دهنده اعتبار پرسشنامه و برداشت فکری مناسب و یکسان پاسخگویان از محتوای متغیرهای مربوط به هر سازه بوده است برای تجزیه ‌وتحلیل داده­های جمع ‌آوری ‌شده از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون تحلیل واریانس؛ آزمون تعقیبی بونفرنی و آزمون تی استفاده ‌شده است. نتایج مطالعه حاکی از تفاوت معنادار تطبیق ‌پذیری دولت­ها در شاخص استکبارستیزی و همگرایی اسلامی و عدم تفاوت معنادار در شاخص منزلت افزایی در بین دولت­ها بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Adaptability of Foreign Policy of Different Administrations after the Holy Defense to the Principles and Values of the Islamic Revolution (With emphasis on the principles of anti-imperialism, Islamic convergence and domination)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohamad. K. Jejazi 1
  • Hasan Rahimi 2
1 Phd, History of the Islamic Revolution, BuAliSina University
2 Assistant Professor, Plitical Science Department, BuAliSina University
چکیده [English]

Islamic Republic’s foreign policy has been based on the principles and values of Islam – Shi’ites, and over the past three decades, this pattern has maintained a process along with change and continuity. On the one hand, the principles,
orientations and basic goals of foreign policy have remained relatively stable and sustained, and on the other hand, objective and subjective changes in the tripartite domestic, foreign and psychology requires tactical and instrumental adaptation. Therefore, this research has been conducted with the aim of investigating the foreign policy approach of post-war defense states (between the years of 1989 to 2013), with the centerpiece of the values and norms of the Islamic Republic in three dimensions of anti-imperialism, dignity and Islamic convergence. The research method in this
paper is quantitative-quantitative. The statistical population of this research includes university professors and the use of interviews with foreign policy agents in different periods. In identifying the components, the final questionnaire was used to collect their views. After designing a native questionnaire, content validity was evaluated using experts' opinions and after several stages of the final version of the questionnaire, the questionnaire was distributed. Also, the Cranach’s alpha value was calculated by SPSS software to verify the reliability of the research and for all
variables it was somewhat higher than 0.7, indicating the validity of the questionnaire and the appropriate intellectual perception of the respondents of the content of the variables related to each construct. For data analysis, descriptive and inferential statistics including ANOVA test, Bonferoni post hoc test and t-test were used. The results of the study indicated a significant difference between the government's versatility in the index of irrigation and Islamic convergence, and the lack of significant difference in the index of dignity-making among governments.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • post states of eight year-war
  • Islamic convergence
  • antiimperialism
  • dignity-making and influence